Üldised

Planeeringud, arhitektuur, ehitus, linnakujundus, restaureerimine ja maakorraldus

Ehitusseadustik (lühend - EhS)

Planeerimisseadus (lühend - PlanS)


Narva Linna ehitusmääruse kinnitamine

Mõõdistuskord

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti hankekord ja hankeplaanid


Planeeringute dokumentide Maa-ametile (maakatastripidajale) esitamise juhend pdf

Krundi kasutamise sihtotstarbe leppemärgid pdf


Linnamajandus

Haridus, kultuur ja sport

Ettevõtlus

Sotsiaalameti eeskirjad ja korrad