Narva linnavolikogu võttis 24.03.2022 vastu avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja korra, mis jõustus 1. mail 2022.

Kord sätestab nõuded Narva linna haldusterritooriumil avalikult kasutataval maa-alal tänava- ja turukaubandusele ning kauba või teenuse müügi korra avalikul üritusel ja nõuded müügikoha hooajalisele laiendusele.

Tänavakaubanduse, avaliku ürituse või turukaubanduse korral võib kaupa või teenust müüa kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipileti alusel.

Tänavakaubanduse müügipileti saamiseks, linna ametiasutuse hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana, esitab kaupleja Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile taotluse Linnavalitsuse poolt kinnitatud vormil.

Taotluses esitatakse järgmised andmed:
1) taotleja nimi, registrikood  või füüsilise isiku nimi, isikukood;
2) aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post);
3) taotletava müügikoha asukoht;
4) kauplemisaeg;
5) kasutatava inventari kirjeldus;
6) kaupade või teenuste loetelu, millega soovitakse kaubelda.

Taotlusele tuleb lisada (v.a. käsimüügi korral):
1) müügikoha joonised konstruktsioonide ja arhitektuurilise kujunduse kohta;
2) müügikoha asendiplaan koos müügikoha mõõtmetega;
3) müügikoha paigaldamise ajavahemik.

Tänavakaubandus

Tänavakaubandus on avalikult kasutataval maa-alal kauba või teenuse müük käest, käsikorvist, kaupleja poolt kantavalt kandelaualt või kaupleja paigaldatud ajutiselt müügikohalt, müügiletilt või -kärult, autolt või selle haagiselt.

Käsimüük on kauba jaemüük, mis toimub müüja käest, käsikorvist, kandelaualt või muust müüja poolt kantavast või kaasaveetavast inventarist, sh ka juhul kui müüja pakub kaupa liikudes jalgsi või jalgrattal ning peatub ainult kauba müügiks ostjale. Käsikorvi, kandelaua või muu müüja poolt kantava või kaasaveetava inventari maha panek on lubatud vaid müügitoimingu teostamise ajaks.

Ajutiselt paigaldatud müügikoha puhul, sh müügilett, müügikäru, auto või selle haagis, tegemist on üldjuhul suuremõõtmelise müügiinventariga, mis ei ole mõeldud kaupleja kandmiseks ja mida tuleb kasutamiseks pinnale paigaldada või asetada.

Tänavakaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole kaupleja siseruume nende vahetuses läheduses.

Nõuded tänavakaubanduse ajutiselt paigaldatud müügikohale:
1) müügikoha paigaldamisel ei ole lubatud kasutada sõiduteid;
2) müügikohta on lubatud paigaldada ainult kõvakattega pindadel;
3) kauba paigutamine tänavakattele või haljasalale on keelatud;
4) on keelatud letita müük kastidest, kottidest jmt;
5) müügikoht sobib välimuselt ümbritsevasse keskkonda;
6) müügikoht ja selle kliendid ei takista liiklust ega piira liiklejate nähtavust;
7) müügikoht on müügivälisel ajal tänavalt või üldsusele avatud samalaadsest kohast eemaldatud või võetud kasutusele piisavad meetmed müügikoha lõhkumise või omavolilise ümberpaigutamise vastu;
8)    müügipiletis toodud täpsustatud nõuetest.

Käsimüük tänavakaubanduse korral (käest, käsikorvist, kandelaualt või muust müüja poolt kantavast või kaasaveetavast inventarist) on lubatud kogu linna territooriumil, arvestades allpool toodud piiranguid kaubagruppide lõikes:
• Peetri platsil, Raekoja platsil, Stockholmi platsil on lubatud  müüa: suveniirid,postkaardid, käsitöötooted, lilled, jäätis.
• Rannapromenaadil (s.h Narva Sadama territoorium ja Linnuse tänav) on lubatud müüa: suveniirid, postkaardid, käsitöötooted, lilled, toit.

Tänavakaubandus ajutiselt paigaldatud müügikohalt ei ole lubatud järgnevatel tänavatel:
Tallinna maantee, Kreenholmi tänav (Tallinna mnt kuni P. Kerese tänavani), Р. Kerese tn (Paul Kerese väljak / ringristmikult kuni Võidu tänavani), A. Puškini tn (Vaksali tn kuni Hariduse tänavani), Kangelaste pr (Tallinna mnt kuni Kivilinna tänavani).

Tänavakaubandus ajutiselt paigaldatud müügikohalt tööstuskaupade osas ei ole lubatud kogu linna territooriumil.

Turukaubandus

Turukaubanduse korraldamiseks tuleb kaubanduse korraldajal esitada taotluse ja saada Narva linnavalitsuselt turukaubanduse luba. Turukaubanduse loa taotlus esitatakse Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile.

Taotluses esitatakse järgmised  andmed:
1) taotleja ärinimi, registrikood ja kontaktandmed või füüsilise isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed;
2) kaupade või teenuste loetelu, millega soovitakse kaubelda;
3) kauplemisperioodi alguse ja lõpu kuupäev;
4) kasutatava inventari kirjeldus,
5) piirkond/koht, kus soovitakse kaubelda;
6) kauplemisaeg.

Taotlusele lisatakse:
1) asendiskeem, kus on märgitud juurdepääsud, rajatised, müügiinventari paiknemine, piirded, parkimine;
2) müügikoha inventari joonised või fotod, rajatise joonised;
3) kinnistu omandi- ja kasutamisõigust tõendavad dokumendid;
4) info jäätmeveo korraldamise kohta.

Kaubandus avalikul üritusel

Kaubandus avalikul üritusel on kauplemine või teenuse pakkumine laatadel ning meelelahutuslikel, kultuuri-, sporditeemalistel ja muudel avalikkusele suunatud üritustel.

Kauplemine avalikul üritusel toimub kaubanduse korraldaja või kaupleja paigaldatud ajutises müügikohas. Müügikohtade paiknemise ja arvu määrab kaubanduse korraldaja.

Narva linna haldusterritooriumil tohib avalikku üritust (sh kaubanduslaat) korraldada ja pidada ainult ürituse loa alusel vastavalt Narva linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise korrale. Kaubanduse korraldaja esitab taotluse  Narva Linna Linnamajandusametile (Peetri pl 3-23, linnamajandusamet@narva.ee).

Müügikoha hooajaline laiendus

Müügikoha hooajaline laiendus võib toimuda alaliselt siseruumides tegutseva müügikoha vahetuses läheduses ning üldjuhul kauplejale kuuluval või tema valduses oleval avalikult kasutataval maa-alal.

Müügikoha hooajaline laiendamine:
1) ei tohi häirida vahetus läheduses elavaid või püsivalt viibivaid inimesi;
2) ei tohi takistada liiklust ja piirata liiklejate nähtavust;
3) ei tohi takistada heakorranõuete täitmist;
4) peab välimuselt sobima ümbritsevasse keskkonda;
5) ei tohi segada korraldatavate avalike ürituste läbiviimist;
 6) peab vastama Narva linna heakorraeeskirja nõetele.

Müügikoha hooajaline laiendus avalikult kasutatavale maa-alale on lubatud kooskõlastatult Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametiga.

Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamiseks esitab kaupleja taotluse, mis peab sisaldama vähemalt järgmiseid andmeid:
1) kaupleja nimi, registrikood, asukoha aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post jms);
2) müügikoha, millele soovitakse hooajalist laiendust, nimi ja asukoht;
3) müügikoha hooajalise laienduse ajavahemik(ud);
4) paigaldatav inventar;
5) kauplemise aeg hooajalisel laiendusel.

Taotlusele lisatakse soovitava laienduse paiknemise skeem, laienduse  joonised (vaated, plaan), paigaldatava inventari foto või eskiisjoonis, kinnistu omaniku kirjalik kooskõlastus, kui taotlev laiendusala ei asu linna omandis oleval kinnistul.

Müügipileti hinnad

Narva linna ametiasutuse, ametiasutuse hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana väljastava tänavakaubanduse müügipileti hinnakiri on kehtestatud Narva Linnavalitsuse 21.02.2024. a korraldusega nr 109-k.

Müügipileti hind kuni 10 m²  müügikoha puhul:
1) ühe nädala müügipilet 5,00 eurot;
2) ühe kuu müügipilet 10,00 eurot;
3) kolme kuu müügipilet 25,00 eurot;
4) aasta müügipilet 85,00 eurot.

Pensionärile, kes on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linna elanik ja soovib müüa omakasvatatud aiasaadusi käsimüügi korras (käest, käsikorvist, kandelaualt või muust müüja poolt kantavast või kaasaveetavast inventarist) on müügipilet tasuta.

Müügipileti hind tasutakse enne müügipileti väljastamist kaardimaksega või sularahas Narva Turismiinfokeskuses (Raekoja plats 1, esimesel korrusel) või ülekandega Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti arvelduskontole EE402200221067670508  (SWEDBANK, SWIFTkood/BIC HABAEE2X).

Kinnitatud dokumendid:
Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord
- Tänava- ja turukaubanduse piirkonnad ja piirkonniti lubatud kaupade ja/või teenuste loetelud  ning Tänavakaubanduse müügipileti hinnakiri Narva linna ametiasutuse, ametiasutuse hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana
Narva linna ametiasutuse, ametiasutuse hallatava asutuse tegemise korral kaubanduse korraldajana tänavakaubanduse müügipileti taotluse vorm

Taotlus  koos vajalike lisadokumentidega esitatakse Arenduse ja Ökonoomika Ametisse elektrooniliselt e-posti aadressile areng@narva.ee või paberkandjal aadressil Raekoja plats 1, Turismiinfokeskus, I. korrus.

Lisainfo:
Narva Linna Arenduse ja Öknoomika Amet
Ettevõtluse- ja tarbijakaitse teenistus
Tel 3599044, areng@narva.ee

* * *