Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
(rg-kood  75029820, arveldusarve EE671010220034033017)
Peetri plats 5, tel 3599050,  narvaplan@narva.ee
Põhimäärus | • Hankekord ja -plaan

Tööaeg: E 8.00-18.00, T-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00. Lõuna: 12.00-13.00.

Kodanike vastuvõtt: esmaspäev 13.00-17.00 ning kolmapäev 10.00-12.00 ja 13.00-16.00.
Lisainformatsiooni võib saada telefonil 3599050 või e-posti teel narvaplan@narva.ee.

Direktor
Kaie Enno
3599050
kaie.enno@narva.ee
Peetri pl 5-305
- Ameti esindamine kõikides toimingutes, tegevustes ja tehingutes
- Ameti töö korraldamine/ koordineerimine
Arhivaar
Jana Suurväli
3599055
jana.suurvali@narva.ee
Peetri pl 5-301
- arhiivi pidamine
Sekretär
Kristiina Stepanova
3599050, 5850 1098
narvaplan@narva.ee
Peetri pl 5-304
- ametialase dokumendi ringluse tagamine

Arhitektuuri ja planeerimise osakond

Peaarhitekt
(direktori asetäitja)
Peeter Tambu
3599058, 5785 0810
peeter.tambu@narva.ee
Peetri pl 5-305
- linnaruumi üldise arhitektuurse ilme ja avaliku ruumi kujundamine ning suunamine
- linna arhitektuuri-, projekteerimis- ja planeerimisalase töö juhtimine, korraldamine ja koordineerimine
- arhitektuuri ja planeerimise osakonna juhtimine
- Ameti direktori äraolekul tema asendamine
Arhitekt
Nadežda Sassina
 
3599177, 5558 5250
nadezda.sassina@narva.ee
Peetri pl 5-301a
- arhitektuursete ja linnaehituslike põhimõtete sõnastamine projekteerimistingimuste ja detailplaneeringute lähteülesannete koostamisel
- ehitusprojektide vastavuse kontrollimine projekteerimistingimustele, kehtestatud planeeringutele ja arhitektuursetele ja linnaehituslikele nõuetele
- koostatavate detailplaneeringute vastavuse kontrollimine lähteseisukohtadele, üldplaneeringule ja linnaehituslikele põhimõtetele
Arhitekt
Valeria Hohlova
3599057, 5837 3580
valeria.hohlova@narva.ee
Peetri pl 5-301a
- projekteerimistingimuste koostamine
- ehitusprojektide vastavuse kontrollimine projekteerimistingimustele, kehtestatud planeeringutele, seadustele ja teistele õigusaktidele
Arhitekt
Aleksandr Pedari
3599254, 5847 0224
aleksandr.pedari@narva.ee
Peetri pl 5-301
- projekteerimistingimuste koostamine
- ehitusprojektide vastavuse kontrollimine projekteerimistingimustele, kehtestatud planeeringutele, seadustele ja teistele õigusaktidele
Planeeringute spetsialist
Tatjana Nikolajenkova
 
3599062, 5837 3585
tatjana.nikolajenkova@narva.ee
Peetri pl 5-301
- planeeringute menetlemisega seonduva tegevuse täitmine ja koordineerimine
Madis Tuuder 3599052, 5301 0518
madis.tuuder@narva.ee
Peetri pl 3-9
- riikliku järelevalve teostamine
- Narva kultuurimälestiste seisukorra jälgimine ning kaitse korraldamine
- kultuuriväärtuste hindamise ja kaitse korraldamine
- miljööväärtuslike alade loomise ja kaitsmise korraldamine ning tegevuse jälgimine neil aladel
Linnakunstnik
Denis Girenko
3599112, 5628 3338
denis.girenko@narva.ee
Peetri pl 5-301
- reklaamide ja ärisiltide paigaldamise kooskõlastamine
- linnakujunduslike ja kunstiliste projektide juhtimine
- linna kujundavate ruumiliste elementide ja infosüsteemide kujunduse korraldamine
KMH vanemspetsialist
Jelena Molodtsova
3599173, 5847 0110
jelena.molodtsova@narva.ee
Peetri pl 3-6
- keskkonnamõjude hindamise ja keskkonna strateegilise hindamise valdkonda puutuva töö korraldamine ja kontrollimine

Geodeesia ja maakorralduse osakond (Peetri plats 3)

Sergei Tõsjatov
3599172,  5341 0930
- maa riigi omandisse jätmine
- maa munitsipaliseerimine
- maakorraldus (kruntide jagamine, liitmine, piiride muutmine)
Maakorralduse vanemspetsialist
Olga Rogozina
3599174
olga.rogozina@narva.ee
Peetri pl 3-6
- maa erastamine
- maale hoonestusõiguse seadmine
Maakorralduse spetsialist
Virve Torpan
3599170, 5847 0230
virve.torpan@narva.ee
Peetri pl 3-6
- maamaks
- aadresside ja kohanimede määramine/muutmine
- maa sihtotstarbe määramine/muutmine
Geodeesia ja kaartide vanemspetsialist
Воris Кudimоv
3599053, 5357 8001
boris@narva.ee
Peetri pl 3-9
- topo-geodeetilised uuringud ja teostusmõõdistamised

Järelvalve osakond (Peetri plats 5)

Ellen Uusküla
3599070, 529 0156
ellen.uuskula@narva.ee
Peetri pl 5-302
- osakonna töö korraldamine/koordineerimine ning vajadusel ehituslubade, kasutuslubade, ehitusteatiste, kasutusteatiste menetlus ja lõplik vormistamine
- riiklik järelevalve ehitusseadustiku valdkonnas
Žanna Petrova
3599073, 518 5325
zanna.petrova@narva.ee
Peetri pl 3-8
- ehituslubade ja ehitusteatiste menetlus ning lõplik vormistamine
Marina Pent
3599252, 5835 5406
marina.pent@narva.ee
Peetri pl 5-302
- aiandusühistute territooriumitel asuvate objektide kasutuslubade ning kasutusteatiste menetlus ning lõplik vormistamine
Spetsialist
Ljudmila Spiridonova
3599071, 5884 8270
ljudmila.spiridonova@narva.ee
Peetri pl 5-302
- riiklik järelevalve ehitusseadustiku valdkonnas
Spetsialist
Irina Tšertkova
3599059, 5847 0205
irina.tsertkova@narva.ee
Peetri pl 3-8
- kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlus ning lõplik vormistamine (v.a. aiandusühistute territooriumitel asuvatele ehitistele)

 


Ameti põhiülesanded on Narva linna haldusterritooriumi katmine planeeringutega, linnaehituslike ja arhitektuursete põhimõtete väljatöötamine ning nende järgimise tagamine, ehitustegevuse riiklik järelevalve, maareformi läbiviimine ja maakorralduslike toimingute teostamine, ameti arhiivi haldamine, korrastamine ja säilikute moodustamine.