Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade (Vahtra tn 5)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Vahtra tänav 5 krundil asuva kaubandushoone laiendamiseks kuni 33% selle esialgu kavandatud mahust täpsustatud Narva Linnavalitsuse 05.08.2015. a korraldusega nr 854-k kehtestatud Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneeringu alusel.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest, on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama EhS § 27 lõike 1 punkti 1 alusel. Hoone laiendamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslik muutmine, kuna ei muudeta detailplaneeringuga määratud ehitusõigust (sh krundi kasutamise sihtostarvet, hoonete suurimat lubatud arvu, hoonete maksimaalset ehitisealust pinda ja kõrgust). Projekteerimistingimustega tuleb täpsustada EhS § 27 lõike 4 punkte: 2) hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest; 4) arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi; 7) haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse, asendiskeemi, 3D-eskiisiga saab tutvuda siin:
Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.
Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 06.08.2021. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 06. augustiks 2021. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
narvaplan@narva.ee