Teade Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva metskond 103 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamisest Narva Linnavolikogu 21.04.2022 otsusega nr 22. Detailplaneeringu maa-ala asub Narva linnas Elektrijaama linnaosas ning planeeringuala pindala kokku on ca 11 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on Narva metskond 103 katastriüksuse jagamine viieks krundiks, maakasutuse juhtotstarbe muutmine ja täpsustamine. Algatatav detailplaneering peab lahendama liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrama tehnovõrkude asukohad. Kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu kohaselt on antud ala maakasutuse juhtotstarbeks looduslik haljasmaa. Igale moodustatavale krundile kavandatakse tootmis- ja ärimaa juhtotstarbed (90% tootmis- ja 10% ärimaad). Seega algatatav detailplaneering eeldab muudatust kehtiva Narva linna tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarvete osas.

Kuna tegemist on üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, siis KeJHS § 33 lg 2 p 3 kohaselt keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkust tuleb kaaluda ja anda selle kohta eelhinnang, kui koostatakse detailplaneering planeerimisseaduse § 142 lõike 1 punktides 1–3 sätestatud juhul. Planeerimisseaduse (PlanS) § 142 lg 1 p 1 kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine on üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine. Lisaks asub planeeringuala paekivi maardla reservalal ning maakonnaplaneeringu rohekoridoris.