Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavolikogu 25.09.2009 otsusega nr 124 "Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine" kehtestatud detailplaneeringu osalisest kehtetuks tunnistamisest.

Haigla tn 1, 3, 5, 7, 9 maa-ala detailplaneeringu eesmärgiks on uue juurdesõidu rajamine M. Maslovi tänava poolt, sõiduteede, kõnniteede ja parkimiskohtade rajamine. Haigla tn 5 krundile on planeeritud helikopteriplatsi ning uue 2-korruselise haiglahoone (maksimaalne ehitusalune pindala 1200 m², kõrgus 12 m) rajamine. Täiendavalt on ette nähtud muruplatside, väike- ja kõrghaljastuse istutamine. Planeeritud parkimiskohtade arv on 131.

Vastavalt 11.06.2021 esitatud kirjale nr 2-1.4/684 SA Narva Haigla taotles kehtestatud Haigla tn 1, 3, 5, 7 ja 9 detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist kinnistute Haigla tn 5 ja Haigla tn 5a ulatuses. Põhjuseks on, et 12 aasta vanune planeering on antud osas tänaseks kaotanud oma aktuaalsuse ning antud alale on soov realiseerida detailplaneeringuga ettenähtust erineva lahendusega uus haiglahoone, milleks nii ehitusseadustik kui ka planeerimisseadus annavad võimaluse.

Narva ALPA joonis

Planeerimisseaduse § 140 lõike 3 kohaselt detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastasid Päästeamet, Transpordiamet, Muinsuskaitseamet, Terviseamet ning Rahandusministeerium.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 3 kohaselt detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu esitati arvamuse andmiseks Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile, AS-ile Narva Vesi, AS-ile Narva Soojusvõrk, Telia Eesti AS-ile, AS-ile Eesti Gaas, SA-le Narva Haigla, Narva linn, Haigla tn 11 KÜ-le.

Täiendavat informatsiooni saab ameti koduleheküljelt www.narvaplan.ee.