Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade (Paul Kerese tn 40g)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Paul Kerese tn 40g krundil asuva ärihoone laiendamiseks kuni 33% selle esialgu kavandatud mahust Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a otsusega nr 28 kehtestatud Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu alusel.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest, on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama EhS § 27 lõike 1 punkti 1 alusel. Ärihoone laiendamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslikku muutmist, kuna ei muudeta detailplaneeringuga määratud ehitusõigust (sh krundi kasutamise sihtostarvet, hoonete suurimat lubatud arvu, hoonete maksimaalset ehitisealust pinda ja kõrgust). Projekteerimistingimustega tuleb täpsustada EhS § 27 lõike 4 punkte: 2) hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist ja vähendamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest; 4) arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõu, asendiskeemi ning muude dokumentidega saab tutvuda siin.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 19.11.2021. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 19. novembriks 2021. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.