Kutse istungile

Narva Linnavolikogu istung toimub neljapäeval 27. jaanuaril 2022 kell 16.00 Peetri plats 1, II korruse saalis.
 
Volikogu istungi ülekannet on võimalik avalikult vaadata www.volis.ee infosüsteemis.
 
Päevakord:
1. Riigihanke „Dokumendihaldussüsteemi teenuse ostmine, juurutamine, andmete ületoomine, hooldus ja arendustööd" korraldamiseks loa andmine (OE003)
2. Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" muutmine (ME001).
3. Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord" muutmine (ME002)
4. Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend" muutmine (ME026)
5. Toetuse eraldamine (OE004).
6. 27.09.2005 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu, reaalkoormatise seadmise lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu lõpetamine (Ancis Daumani tn 14, Narva) (OE090).  
7. Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord (ME024)
8. Narva Linnavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 68 „Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine" kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluste lõpetamine" (OE104).
9. Narva Linnavolikogu esindajate nimetamine munitsipaalkoolide hoolekogudesse (OE006)
10. Narva linna esindajate ja asendusliikmete nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogusse (OE007)
11. Narva linna esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse (OE008)
12. Narva linnavolikogu esimehele hüvitise määramine (OE005)
 
Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees