Linnavara võõrandamine (Muru tn 41)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja linnavara võõrandamise teistkordsel kirjalikul avalikul enampakkumisel.

Üldinfo

Narva linn müüb teistkordsel kirjalikul avalikul enampakkumisel KINNISTU aadressil Ida-Viru maakond, Narva linn, MURU tn 41 (hoonestatud, AÜ Vesna, Tartu Maakohtu kinnistusregistriosa nr 18847050, katastritunnus 51101:001:0627, maa sihtotstarve - elamumaa 100%, pindala 988 m² ) alghinnaga 1 600 eurot.

Kinnisasjal asub pooleliolev aiamaja (ehitisregistri kood 120872404, on olemas kaev, elektriga liitumine). Vastavalt maakatastri andmetele puuduvad kinniasjal kitsendused.

Objekt müüakse seisundis, milles ta on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta objekti selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Müüdava varaga võib tutvuda iseseisvalt kohapeal.

Muru 41, Narva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muru 41, Narva

Muru 41, Narva

Muru 41, Narva

Täpsemat infot saab telefonidelt 3599142, 56650191.
Avaliku enampakkumise tingimustega ning enampakkumisele pandud linnavara dokumentidega saab ka tutvuda tööpäeviti Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva linn, Peetri plats 3-23 (4. korrus), kabinet nr 6.

Enampakkumine viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 09.06.2005 määrusega nr 18/56 "Linnavara võõrandamise kord" (edaspidi ka Kord),

Osalemine

Enampakkumises võivad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud, kellele ei laiene kinnisasja omandamise kitsendamise seaduses sätestatud piirangud.

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu:
• müügi, enampakkumise korraldamise ja läbiviimisega seotud isikud, samuti isikud, kelle pädevusse kuulub ostja kinnitamine;
• isikud, kellel on linna eelarve ees võlgnevusi üüri, kommunaalmaksete või maksude osas;
• juriidilised isikud, kelle juhatuse või nõukogu liikmeteks on isikud, kes osalevad või on osalenud juhatuse või nõukogu liikmetena teiste juriidiliste isikute tegevuses, kes on tekitanud linna varale hüvitamata kahju või kellel on võlgnevusi linna eelarve ees;
• juriidilised ja füüsilised isikud, kelle suhtes on algatatud sundlikvideerimine või pankrotimenetlus;
• isikud, kelle süül on esialgne enampakkumine antud vara osas nurjunuks tunnistatud.

Enampakkumise osalejal peab puuduma maksuvõlgnevus.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab osaleja vastavalt avaldatud tingimustele Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile (edaspidi ka võõrandamise korraldaja) kinnise ümbriku, milles peab olema:
• kehtestatud vormi kohane pakkumine (pakkumise vorm);
• füüsilisel isikul - isikut tõendava dokumendi koopia;
• juriidilisel isikul - pädeva organi otsus pakkumisel osalemise kohta ning juriidilist isikut puudutava äriregistri registrikaardi väljatrüük ;
• juriidilisel isikul – viimase 6 kuu majandustegevuse aruanne;
• maksekorralduste koopiad osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;
• esindamise puhul esindamisõigust tõendav volikiri, esindaja isikut tõendava dokumendi koopia.

Kui mõni eeltoodud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega, siis pakkumist arvesse ei võeta.

Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb sellele juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks saata kogu digikonteiner pakkumiste esitamise tähtpäevaks aadressil linnamajandus@narva.ee märkega „05.10.2021 kirjalik avalik enampakkumine".

Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub äriregistris. Esindusõiguse kontrollimise võimaluse tagamiseks tuleb enampakkumisel osaleval juriidilisel isikul jälgida, et tema esindaja või esindajale volikirja andnud isiku esindusõigus kajastuks elektroonilises äriregistris.

Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta.

Kinnine ümbrik pakkumisega tuleb esitada või saata postiga või kullerpostiga kirjalikult Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile aadressil Ida-Viru maakond, Narva linn, Peetri plats 3 – 23, hiljemalt 04.10.2021.a (kaasa arvatud).
Ümbrikule tuleb märkida võõrandatava kinnistu aadress.

Postiga või kullerpostiga saatmise korral tuleb arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille posti– või kullerteenuse osutaja on edastanud Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile ettenähtud tähtajaks.

Samuti võib kinnise ümbriku pakkumisega ise kohale tuua ja esitada kehtestatud tähtajaks Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile aadressil Ida-Viru maakond, Narva linn, Peetri plats 3 – 23, (4. korrus), kabinet 4, tööpäeviti (E 8.00 – 18.00; T, K, N 8.00 – 17.00; R 8.00 – 16.00; lõunavaheaeg 12.00 – 13.00; telefon 3599155).

Pakkumise hind tuleb näidata eurodes täisarvuna (ilma sentideta) ja ei tohi olla alla alghinna. Juhul kui numbritega ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud summa.

Osavõtutasu ja tagatisraha

Hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks peab osaleja tasuma enampakkumise osavõtutasu (50 eurot) ja tagatisraha (160 eurot) Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvelduskontole nr EE171010220258553221 AS SEB Pank.

Makse tegemisel tuleb makse selgitusse märkida:
• müügiobjekti nimetus ja aadress (kinnistu Narva linn, Muru tn 41);
• kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada pakkuja ees-ja  perekonnanimi, kelle eest makstakse.

Pakkumiste avamine

Esitatud ümbrikute (pakkumiste) avalik avamine toimub 05.10.2021 kell 10.00 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva linn, Peetri plats 3 - 22 (3. korrus), kabinet 2.
Pakkumiste avamise juures võivad viibida kõik pakkumise teinud isikud.

Pakkumised, mis ei laekunud tähtaegselt või ei vasta enampakkumise kehtestatud tingimustele, enampakkumises ei osale. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumise kohta tehakse enampakkumise protokolli märge selle mitteosalemise põhjuse kohta.

Kui enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist või kui ükski esitatud pakkumistest ei vasta nõuetele, loeb komisjon enampakkumise nurjunuks.

Pakkumiste tulemuste selgitamine

Enampakkumise võitjaks tunnistatakse osaleja, kes tegi suuruselt kõige kõrgema pakkumise. Juhul, kui kaks või enam enampakkumises osalejat on teinud võrdse kõrgeima pakkumise, korraldatakse nende vahel 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendav voor viiakse läbi vastavalt Korras sätestatud suulise enampakkumise protseduurireeglitele, kusjuures alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim hind.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine

Kirjaliku enampakkumise tulemused tehakse kirjalikult teatavaks kõigile enampakkumisel osalejatele enampakkumisele järgneva 5 (viie) kalendripäeva jooksul.

Enampakkumise osalejatel on õigus 5 (viie) kalendripäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavaks tegemist esitada komisjonile proteste enampakkumise läbiviimise kohta. Komisjon esitab saadud protestid koos oma seisukohaga 5 (viie) kalendripäeva jooksul võõrandamise korraldajale, kes 5 (viie) kalendripäeva jooksul peab tegema otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

Võõrandamise korraldaja kontrollib talle esitatud dokumentide alusel enampakkumisest osavõtnud isikute õigust enampakkumisel osaleda ning enampakkumise protseduuri järgimist enampakkumisel.

Võõrandamise korraldaja esitab enampakkumise võitja ja vastava protokolli kinnitamiseks Narva Linnavalitsuse istungil. Linnavalitsus kinnitab ostja 1 (ühe) kuu jooksul enampakkumise toimumise ajast oma õigusaktiga.

Linnavalitsusel on õigus jätta ostja kinnitamata, kui:
• enampakkumise läbiviimise komisjon rikkus enampakkumise läbiviimise reegleid;
• kirjaliku enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisest osa võtta.

Isiku(te)le, kes põhjustas(id) enampakkumise nurjumise, tagatisraha ja osavõtutasu ei tagastata. Enampakkumise nurjunuks tunnistamisel ostja süül kaotab ta õiguse osaleda antud objekti võõrandamiseks korraldatud korduval enampakkumisel.

Juhul, kui enampakkumine on tunnistatud nurjunuks enampakkumise läbiviija poolt enampakkumise läbiviimise protseduuri rikkumise tagajärjel, tagastatakse kõigile enampakkumisel osalejatele nende poolt tasutud tagatisraha ja osavõtutasu 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul enampakkumise nurjunuks tunnistamise kuupäevast.

Ostja makstud tagatisraha võetakse arvesse müügihinna tasumisel. Teistele pakkujatele tagastab võõrandamise korraldaja nende makstud tagatisraha hiljemalt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist või enampakkumise nurjunuks tunnistamisel.

Osavõtutasu ei tagastata, välja arvatud Korras sätestatud juhul.

Müügihinna tasumine ja müügilepingu sõlmimine

Müügihind tasutakse enne müügilepingu sõlmimist või selle allakirjutamise ajal.

Juhul, kui ostja ei ole ühe kuu jooksul arvates ostja kinnitamise kohta tehtud linnavalitsuse õigusakti jõustumisest tasunud müügihinda ega sõlminud müügilepingut, tühistab linnavalitsus nimetatud õigusakti ning tunnistab enampakkumise nurjunuks, kusjuures võitja makstud tagatisraha ei tagastata.

Objekti notariaalse müügilepingu sõlmimise kulud, sealhulgas notaritasu, riigilõivu ning notariaalakti ärakirjade maksumuse, tasub täies ulatuses ostja.