Linnamajandusamet võtab tööle varade osakonna vanemspetsialisti (servituudid)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet võtab tööle

varade osakonna vanemspetsialisti (servituudid) (töökoht)

Varade osakonna vanemspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
• Maa ja riigivara munitsipaliseerimine.
• Maa ja riigivara munitsipaliseerimist, linnavara ameti bilansile võtmist, linnale tasuta vara üleandmist puudutavate linna õigusaktide väljatöötamises osalemine ja teiste omandireformist tulenevate ülesannete täitmine.
• Võõrandatava linnavara iseloomustavate dokumentide (inventariseerimisplaan, maadokumendid, vee- ja kanalisatsiooni-, soojus- , gaasi- ja elektrivõrkude piiristusdokumendid, projektdokumentatsioon, õiendid õigusvastaselt võõrandatud vara kohta) ettevalmistamine.
• Linnavara kasutusse andmise, võõrandamise, hoonestusõiguse seadmise avalike enampakkumiste ja eelläbirääkimistega pakkumiste ettevalmistamises ja läbiviimises osalemine.
• Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni istungite protokollide vormistamine, väljavõtete istungite protokollidest väljastamine, otsuste teatavaks tegemine. Linnavalitsuse struktuuriüksustele nende tegevusvaldkonda puudutavates küsimustes.
• Rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaartidest väljavõtete väljastamine.
• Sundvõõrandamisega sealhulgas sundvalduse seadmisega seotud tööde teostamine.
• Linnavara koormamine servituutidega (sh kasutusvaldusega).
• Vara omandamisega seotud toimingute (väljaarvatud pärimisega seotud toimingud, peremehetu vara hõivamine ja peremehetuks tunnistamise toimingud) läbiviimine.
• Linna kasuks piiratud asjaõiguste seadmiste taotlemise läbiviimine.
• Linnavara inventeerimises ja ameti eelarve väljatöötamises osalemine.
• Analüüsi ja aruannete koostamine linnavara puudutavates küsimustes ning sellest tulenevalt ettepanekute tegemine linnavara paremaks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks.
• Linnale tasuta üleantud vara hindamise korraldamine, vara vastuvõtmises ja üleandmises selle võõrandamise korral osalemine.
• Ettepanekute vara valitsemiseks mittevajalikuks tunnistamiseks tegemine.
• Varade osakonna vanemspetsialisti (linnavara müük asendamine).

Olete oodatud kandideerima, kui teil on:
• lõpetatud kõrgharidus õigusvaldkonnas (soovitavalt tsiviilõigus)
• eesti keele oskus: nõutud B2-tase, soovitav C1-tase
• vene keele oskus suhtlustasemel
• eelnev töökogemus avalikus sektoris
• koostööoskus ja võime iseseisvalt töötada
• oskus olla kohusetundlik ja täpne
• hea suhtlemisoskus.

Ametikoht pakub:
• enesetäiendamise võimalust
• kaasaegseid töötingimusi
• põhipuhkust 35 kalendripäeva

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

CV ja motivatsioonikiri märgusõnaga "VANEMSPETSIALIST (servituudid)" palume saata hiljemalt 17.04.2022.a  juriidilise- ja personaliteenistuse vanemspetsialist Karin Uustallo e-posti aadressil karin.uustallo@narva.ee.

Lisaküsimused esitada varade osakonna juhataja Jelena Skulatšovale e-posti aadressil: jelena.skulatsova@narva.ee.