Korteri-, garaaži- ja aiandusühistute esindajate ja liikmete nõustamine
Jäätmed
Andmekaitse Inspektsiooni selgitus kaamerate kasutamisest elamualadel
Erinevad käitumisjuhised kriisiolukordadeks (infomaterjalid)


Korteri-, garaaži- ja aiandusühistute esindajate ja liikmete nõustamine

 

Linnamajandusamet teatab, et ajavahemikus 01.02.-31.12.2024 osutatakse korteri-, garaaži- ja aiandusühistute esindajatele ja liikmetele juriidilise nõustamise teenust. Eelmainitud ühistute esindajate ja liikmete nõustamine on tasuta.
Vastuvõtule registreerimine toimub helistades tel 56459212 (sh Viberi vahendusel) või e-posti teel konsultant.narva@gmail.com.
Kohapeal nõustamine toimub aadressil Peetri plats 3-16 (I korrus) esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 16.00-18.00.KREDEX Narvas


Küsitlus korteriühistusele Narva linna üldplaneeringu 2035+ kohta


Kvartalisiseste teede renoveerimise toetuse taotlemise tingimused ja kord
Projekt "Kodulinn kaunimaks"
Projekt "Uus elu sinu hoovile"

 


Soojuse müügihind Narvas, vaata: AS Narva Soojusvõrk;
Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise tariife vaata: AS Narva Vesi;
Elektrihinda vaata: OÜ VKG Elektrivõrgud;
Maagaasi hinda vaata AS-i Eesti Gaas võrgulehelt.


Kvartalisiseste teede renoveerimise toetuse taotlemise tingimused ja kord

 

Linnamajandusamet teatab, et seisuga 17.01.2024 on uuendatud kvartalisiseste teede renoveerimise toetust taotlevate korteriühistute nimekirja.

Narva linnas korteriühistute järjestuse nimekiri kvartalisiseste teede renoveerimiseks (seisuga 17.01.2024)

Palume Narva linna veebilehel avaldatud korteriühistutel esitada hiljemalt 10. märtsiks 2024. a Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile taotlused teede remonttööde teostamiseks 2024. aastal või nendest loobumiseks nimekirjas toodud korteriühistute 1-15 territooriumil.

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet tuletab meelde, et vastavalt Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määrusele nr 4 „Narva linnas kvartalisiseste teede renoveerimise finantseerimise tingimused ja kord" (edaspidi Kord) tuleb finantseerimise saamiseks esitada toetuse taotlus. Taotluse vorm on kättesaadav Narva linna veebilehel menüüpunktis „Valdkonnad" →  „Linnamajandus" ► Korteriühistud (Korteriühistute teede renoveerimise toetuse taotlus).

Korra sätete kohaselt peab korteriühistu tee vastama renoveerimistööde linnapoolseks kaasfinantseerimiseks järgmistele tingimustele:
- Korteriühistu territooriumi renoveeritaval sõiduteel peab olema rajatud toimiv sademevee ärajuhtimine (Kord § 1 lg 3, kehtiv alates 01.01.2018);
- Taotluse olemasolu (Kord § 3);
- Korteriühistu nõusoleku olemasolu (Kord § 4 lg 2 p 4-5):
• teede renoveerimise tööde kaasfinantseerimiseks;
• lepingu sõlmiseks;
• korteriomanike enamuse otsus (koos liikmete nimekirjaga), mille alusel on otsustatud taotlejale kuuluva tee kasutamine avalikkusele ligipääsetava teena viie aasta jooksul.
- Alates 01.01.2018 peab korteriühistu esitama renoveeritava sõidutee topo-geodeetilise mõõdistuse (sh renoveeritava sõidutee pindala), mis peab olema kehtiv hankemenetluse ajal (Kord § 4 lg 2 p 6).

Dokumentide esitamisega seotud küsimustes palume helistada telefonil 55981781.

Aleksandr Tšernossitov
Teede vanemspetsialist
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
tel 3599134,55981781
aleksandr.tsernossitov@narva.ee


Projekt "Kodulinn kaunimaks":
Projekti "Kodulinn kaunimaks" raames korteriühistute toetamise kord

Toetused:
2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.


Projekt "Uus elu sinu hoovile":
Korteriühistute toetamise kord "Uus elu sinu hoovile"
(246-k lisad 1, 2, 3, 4)

Toetused: 2021, 2020, 2019.