Narva noorsootöö

Narva noorsootöö arendamise aluseks on Narva noorsootöö arengukava 2021-2026. Valdkonna visiooniks on „Narva on noori väärtustav linn, kus noorsootöö igapäevategevustes on teadvustatud  eesmärgiks noore arengu toetamine. Noorsootöös osalemise kaudu suureneb iga noore soov, iseseisvus, võimekus olla loov ja konkurentsivõimeline kodanik valmisolekuga
 elukestvaks õppeks ja töötamiseks."
Toetudes riiklikele noortevaldkonna suundadele korraldab Narva noorsootööd sellisena, et see looks tingimusi noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda. Noorsootöö linnas põhineb seaduses sätestatud noorsootöö korraldamise põhimõttetele:

  • noorte jaoks ja koos noortega,
  • toetab noorte omaalgatust, 
  • lähtub noorte vajadustest ja huvidest,
  • lähtub võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttest,
  • põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel.
Narva linna noorsootöö hõlmab järgmisi tinglikult eristatud tegevussuundi: avatud noorsootöö, töökasvatus, noorteinfo, noorteüritused ja omaalgatused, rahvusvaheline noorsootöö, noorte osalus, huviharidus ja huvitegevus, erinoorsootöö, nutikas noorsootöö.
Narva noortevaldkonna tegevust koordineerivad Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond ja Narva Linnavolikogu noorsookomisjon.