Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse – valla või linna – demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi.

Narva linna omavalitsusorganid on:


Linnavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse hääleõiguslike linnaelanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel.


Linnavalitsus – täidesaatev organ, mis moodustatakse linnavolikogu poolt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

 

 

Narva ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseisud

• Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine
/Narva Linnavolikogu 25.04.2019 otsus nr 20/

• Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend
/Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määrus nr 2/
→ Ametnike palgaandmed

• Nõuded ametnike haridusele, töökogemustele, teadmistele ja oskustele
/Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määrus nr 13/
→ Ametnike haridusandmed