Keskkonnamõjude hindamine:

Heakskiidetud hinnangud

Eelhinnangud

Algatamata jätmised


Heakskiidetud hinnangud

Narva vanalinna linnaosa üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne pdf ja selle heakskiitmine pdf

Narva linna Balti Elektrijaama
Tuhavälja nr 2 olulise ruumilise mõjuga objekti
(tuulikupargi) asukoha valiku teemaplaneeringu KSH pdf

Narva linna üldpaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine zip

Transpordi arengukava 2009-2015
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne pdf

Kulgu sadama maa-ala detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne pdf

Tööstuspiirkonna linnaosa üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne pdf ja selle heakskiitmine pdf

Jõeäärse promenaadi rekonstrueerimise
keskkonnamõju hindamise aruanne pdf

Kalda tn 16 maaüksuse detailplaneeringu pdf
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne pdf
ja selle heakskiitmine pdf

Joaoru maa-ala detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne pdf

ja selle heakskiitmine pdf

Äkkeküla 2 ja Äkkeküla 3 maaüksuste ning nende lähiala

detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne pdf
ja selle heakskiitmine pdf


Eelhinnangud

„Sisekaitseakadeemia Narva Õppekeskuse" projekti
keskkonnamõjude eelhinnang pdf

Narva linna Kreenholmi tn 56 maa-ala detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinanng pdf

Narva trasiitteede eelprojekti keskkonnamõjude eelhinang pdf

Ujuvkai ehitamine ja paigaldamine Narva jõesadamas aadressil:

Jõe tn 3, Narva keskkonnamõju hindamise eelhinnang pdf


Algatamata jätmised

"Sisekaitseakadeemia Narva Õppekeskuse" projekti
keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine pdf

Kreenholmi tn 56 maa-ala
detailplaneeringu KSH algatamata jätmine pdf

Narva transiitteede eelprojekti
keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine pdf

Narva Balti Elektrijaama Tuhaväljale nr 2
tuulikupargi rajamise keskkonnamõju hindamise
algatamata jätmine ning ehituslubade väljastamine pdf

Narva Balti Elektrijaama 11. energiaploki
biokütusega varustamise kompleksi rajamise
keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine pdf

Narva Väikese Pimeaia rekonstrueerimise
keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine pdf

Narva jõesadama arengukava 2008-2018
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine pdf

18.12.2008. a. Narva Linnavolikogu
otsuse nr. 385 "Narva linna energiamajanduse
arengukava 2009-2015 keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamine" kehtetuks tunnistamise kohta pdf

"Ujuvkai ehitamine ja paigaldamine Narva
jõesadamas aadressil: Jõe tn 3, Narva"
keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine pdf

Narva linna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi
rekonstrueerimise investeeringuprojekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine pdf

Narva linna veepuhastusjaama rajamise
investeeringuprojekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine pdf

Narva linnas Gerassimovi tn 5 detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine pdf

Hariduse tn 5a, 5b, 5c, 5d, 5f ja Puškini tn 27 maa-ala
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine pdf