Reklaamimaksu halduri kontakt:

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti juhiabi-analüütik Anastassia Yakovleva
Tel. 3599049
E-post: reklaamimaks@narva.ee

Allkirjastamisõigus:
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti 14.01.2022 käskkiri nr 388  (*.pdf fail)


Reklaamimaks Narvas:

Reklaamimaksumäärus / → Reklaamimaksu deklaratsioon


Reklaami paigaldamine:

Välireklaami paigaldamise eeskiri
Avaldus reklaami paigaldusloa / raamatupidamise andmebaasis maksumaksja reklaami registreerimise tunnistuse välja andmiseks (*.rtf fail)

Välireklaami paigaldamiseks linnavara kasutusse andmise kord

Narva linnas on reklaamimaks kehtestatud
Narva Linnavolikogu 27.02.2020 määrusega nr 6.

Mis on reklaamimaks?

Reklaamimaks on kohalik maks, mis ei lähe riigile, vaid linna tuludesse ning linn saab raha kasutada oma ülesannete täitmiseks, näiteks, teede remontimiseks või lastele mänguväljakute ehitamiseks Narvas.

Maksustatakse vaid välireklaami, vahel nimetatakse seda "tänavareklaamiks", sest välireklaam on üldjuhul suunatud inimestele, kes jälgib seda just tänavalt. Siinjuures võib reklaam ise olla asetatud hoone ruumide sees, näiteks vitriinis välja pandud.

Välireklaam on avalikust kohast jälgitav teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Miks maksustatakse välireklaami?

Vajaliku tulu saamise ehk raha kogumise olulisuse kõrval on reklaamimaksu eesmärgiks linnapildi kujundamine, kuna takistab see ärireklaami kontrollimatu paigaldamist linnaruumis.

Igasugune reklaam on vahend, millega hakatakse inimeste käitumisele, seega on tarvis see kontrollida ja piirata. Kontrollimise näidiseks on reklaamimaksu summa suurus, mis sõltub otseselt reklaami pindalast, siinkohal tõkestab reklaamimaks reklaami suurust ja kogust. Piiramise näidiseks on alkoholi välireklaami absoluutne keeld.

Mitte igasugune teave ei ole reklaam

Reklaamiseadusega antakse ettevõtjale võimalust tasuta esitada olulist teavet, mis on tarvis tarbijale. Sellega ei käsitata reklaamina majandus- või kutsetegevuse koha tähistust:
- selle nime (nt kaupluse nimi või lihtsalt "toidupood"),
- liigi (nt "toidukaubad"),
- kauba müügi või teenuse osutamise aja,
- isiku nime (ametliku juriidilise nime),
- kaubamärgi (sh logo),
- domeeninimega.

Niisiis, kui eelnimetatud teave on paigaldatud ehitisel, kus asub majandus- või kutsetegevuse koht, või majandus- või kutsetegevuse koha sissepääsu juures, siis seda ei käsitata reklaamina ja ei maksustata reklaamimaksuga.

Samuti see kehtib ka juhul, kui majandus- või kutsetegevuse koht asub väljaspool ehitist, näiteks laadal välisõhus.

Transpordivahendi korral ei käsitata reklaamina isiku majandus- või kutsetegevuses kasutatava sõiduki tähistust selle isiku nime, kontaktandmete, kaubamärgi, domeeninime ja tegevusalaga.

Kuid kogu teave muutub reklaamiks, kui sellele on lisatud igasugune muu teave, mis ei ole üleval seaduses loetletud. „Muu teave" on praktikas tihti mingi üleskutse, info allahindlusest, telefoninumber või konkreetse toode pilt või selle tootja kaubamärk.

Kahtluse korral on targem kohe küsida nõu reklaamimaksu haldurilt, et tulevikus ei saaks ettekirjutust reklaamimaksu tasumiseks, loata reklaami demonteerimiseks või isegi trahvi reklaamiseaduse rikkumise eest.

Reklaamimaksu määrad

Narvas on diferentseeritud reklaamimaksu määr. Maksumäär sõltub reklaami tüübist ja kohast – konkreetsest tänavast, kus reklaami eksponeeritakse. Kõige levinum reklaami tüüp on statsionaarne, kuhu kuuluvad, näiteks, reklaamtahvlid, plakatid, kleebised akendel. Narva linna territooriumil paigaldatud statsionaarse reklaami maksumäär on 3,2 eurot ühe ruutmeetri eest kalendrikuus. Kuid juhul, kui reklaam on paigaldatud linna keskel, suurtel tänavatel, kus liiklusvoog on tihe, kohaldatakse maksimaalset maksumäära – 9,6 eurot ühe ruutmeetri eest kalendrikuus. Tänavate nimekiri ja vastavad maksumäärad on loetletud reklaamimaksumääruses. Digitaalne reklaam kütkestab pilku kõvasti, sellepärast sellele on kehtestatud kõige suurem maksumäär – 10 eurot ühe ruutmeetri eest kalendrikuus sõltumatult tänavast, kus seda eksponeeritakse.

Mitte kogu välireklaami ei maksustata reklaamimaksuga

Narvas ei maksustata välireklaami suurusega kuni 0,5 ruutmeetrini ja lisaks sellele kehtivad erandid järgmiste reklaami kohta:
- roogade ja jookide hinnakirja pindalaga kuni 1 m², mis on paigutatud toitlustusettevõtte peasissekäigu juurde;
- reklaami tarbijale kasutamiseks ette nähtud kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms) jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljaspool siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;
- vahetult inimeste poolt teostatavat reklaami (kostümeeritult, trükiseid jagades jms);
- muuseumide, kinode ja teatrite reklaami;
- kirjandusürituste, kunstinäituste, teatrietenduste, kontsertide, filmide, laulu- ja tantsupidude, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaami;
- kultuuri-, spordi- ja heategevusliku avaliku ürituse, mille korraldamiseks ja läbiviimiseks on Narva linna poolt antud luba, toimumise kohas ja toimumise ajal selle ürituse sponsori reklaami;
- ettevõtjale registreeritud kaubamärgi ja/või nimega lippe, mida eksponeeritakse kinnistul, kus asub ettevõtja majandus- või kutsetegevuse koht;
- erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaami;
- Euroopa Liidu institutsioonide reklaami;
- riigi- ja omavalitsusasutuste reklaami;
- teavet linna ühiskondlikuks objektiks oleval välireklaamikandjal (bussiootepaviljonidel, linnateabekandjatel jne), mis on paigutatud sõlmitud lepingu alusel Narva linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva ehitise (rajatise) pinnale;
- liiklusmärke;
- ehitamise ajal ehitusplatsil eksponeeritud ehitusettevõtja nime ja kontaktandmeid või teavet, mille esitamise kohustus tuleneb õigusaktist.

Maksusoodustused

Maksusoodustuse saamiseks on võimalik taotleda ning Narva Linnavalitsus võib oma korraldusega anda reklaami maksusoodustusi suuruses 100% järgmise reklaami korral:
• sotsiaalreklaami;
• sellise sihtasutuse reklaami, mille ainuasutaja või üks asutajatest on Narva linn, ning kui reklaam on otseselt seotud sihtasutuse põhikirjas määratud eesmärgiga;
• sellise Narva linna osalusega ettevõte reklaami, mille vähemalt pool osakutest kuulub linnale, ning kui reklaam on otseselt seotud ettevõte põhitegevusega;
• Narva linna haldusterritooriumil asuvate tööstus- ja tehnoparkide reklaami.

Kuidas paigaldada välireklaami seaduslikult?

Selleks, et paigaldada välireklaam seaduslikult, tuleb pöörduda reklaamimaksu halduri poole, et saada vajalikud kooskõlastused ja reklaam registreerida. Targem on seda teha juba reklaami eskiisi loomise etapil. Reklaami sisu, kujundust ja reklaami paigaldamise erinevaid aspekte hindavad Linnavalitsuse spetsialistid lähtudes erinevatest õigusaktide normidest ja piirangutest (näiteks, ei tohi reklaamiga täita vaateakna kogupindala majas, mis on miljööväärtuslik või on arhitektuurimälestis; reklaamtahvlit ei tohi sõiduteeääre lähedale paigaldada, et liiklejatel ei piirata nägemiskaugust).

Pärast reklaami kooskõlastamist ja selle registreerimist tuleb esitada reklaamimaksu deklaratsioon ja tasuda reklaamimaks. Dokumentide täitmisel nõustab ja abistab teid reklaamimaksu haldur.