« Tagasi

Teade (Tehase tn 38-44)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Tehase tn 38, 40, 42, 44 tööstushoone püstitamine Narva Linnavolikogu 20.11.2014. a otsusega nr 134 kehtestatud Kulgu tööstusala detailplaneeringu alusel" projekteerimistingimuste eelnõu.

Vastavalt taotluses toodud informatsioonile planeeritakse tööstushoone püstitamist hoone eeldatava kasutusotstarbega „muu tööstushoone". Tööstushoones planeeritakse toota polüestervaikusid. Tehas toodab erinevaid polüestervaikusid, mida kasutatakse metallpindade katmiseks ettenähtud värvide sideainetena. Vastavalt taotlusele lisatud asendiskeemile tööstushoone planeeritakse püstitada Tehase tn 40 ja Tehase tn 44 krundile. Tehase tn 42 krundile kavandatakse rajada hoonet teenindavad rajatised. Kuna detailplaneeringu kohaselt Tehase tn 38-44 krundi hoonestusalad on kavas ühendada, siis neid krunte vaadeldakse üheskoos.

Vastavalt HMS § 46 lg 1 korraldati projekteerimistingimuste andmine EhS § 27 alusel avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.
Avatud menetlus kestab kuni 29. aprillini 2022. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 29. aprilliks 2022. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee, Narva linna kodulehel või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.