Linna juhtimine

Narva Linnavalitsus on omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, mis viib oma praktilise tegevusega ellu õigusaktides linnale kui omavalitsusüksusele pandud ülesandeid, välja arvatud juhul, kui linnavolikogu on võtnud need oma pädevusse.

 Linnavalitsus realiseerib ülaltoodud ülesannete täitmise õigusaktide väljaandmise, oma majandustegevuse, elanike kaasamise ja kontrolli teostamise kaudu.

Linnavalitsus juhib linna haldusaparaadi tegevust, korraldab linna munitsipaalomanduses olevate ettevõtete, asutuste ja muude organisatsioonide tegevust ning määrab kindlaks linnavalitsuse sisese töökorra.

Narva Linna põhimäärus

Narva Linnavalitsuse reglement

Narva Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine

Narva Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest

Narva Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2023. aastal

Narva Linnavalitsuse istungid 2023

Ametlike teadete avaldamise koha määramine 2023. aastal (korraldus 47-k)

Narva Linnavolikogu esimehele ja aseesimehele ning Narva Linnavalitsuse liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord