Puurkaevu rajamine » Keskkonnaametpdf

Alates 01.07.2015 toimub puurkaevude, puuraukude ning salvkaevude rajamine vastavalt Ehitusseadustikus sätestatule. » Keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43

Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine § 3

Puurkaevu või -augu rajamist kavandav isik kooskõlastab enne puurkaevu või -augu ehitusprojekti koostamist puurkaevu või -augu asukoha kohaliku omavalitsuse üksusega, esitades selleks talle käesoleva määruse lisa 1 kohase taotluse.

Lisa 1 Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm

Ehitusloa taotlemine § 15

Puurkaevu või -augu ehitusloa saamiseks tuleb kohaliku omavalitsuse üksusele esitada käesoleva määruse lisa 2 kohane ehitusloa taotlus ja selle juurde kuuluvad dokumendid.

Lisa 2 Puurkaevu või puuraugu rajamise ning puurkaevu (mille tootlikkus on üle 10 m³ ööpäevas või mida kasutab üle 50 inimese) või puuraugu ümberehitamise ehitusloa taotluse vorm

Puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm § 22

Pärast puurkaevu või -augu rajamise lõpetamist tuleb esitada Keskkonnaametile rajatud puurkaevu või -augu andmed elektrooniliselt Keskkonnaameti e-teenuste portaali kaudu või esitada andmed käesoleva määruse lisa 4 kohasel vormil.

Lisa 4 Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm

Salvkaevude rajamine, ümberehitamine ja lammutamine § 12

(1) Salvkaevude rajamisel, ümberehitamisel ja lammutamisel esitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele käesoleva määruse lisa 7 kohane ehitusteatis koos selle juurde kuuluvate dokumentidega.

Lisa 7 Salvkaevu rajamise, ümberehitamise ja lammutamise ning puurkaevu (tootlikkus alla 10 m³ ööpäevas või mida kasutab kuni 50 inimest) ümberehitamise ning puurkaevu või puuraugu lammutamise ehitusteatise vorm

(4) Pärast salvkaevu rajamist või ümberehitamist tuleb Keskkonnaametile esitada rajatud või ümberehitatud salvkaevu andmed elektrooniliselt Keskkonnaameti e-teenuste portaali kaudu või esitada andmed käesoleva määruse lisa 4 kohasel vormil.

Lisa 4 Puurkaevu, puuraugu või salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vorm


Lisateavet saab:

Jelena Molodtsova, tel 35 99173