Aadressil www.ehr.ee asub riiklik ehitisregister, mille kaudu saab esitada ehitistega ja ehitamisega seotud taotlusi ja dokumente elektrooniliselt. Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega.

Alates 2016. aasta 1. aprillist esitakse kõik ehitamisega seotud dokumendid elektrooniliselt läbi ehitisregistri.

Esitada teatiseid või taotleda ehitis- ja kasutuslubasid on võimalik ehitisregistri kaudu, sisse logides ning vajutades „Taotluse või teatise esitamine" lingile, seejärel valides sobiva tegevuse.

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa vormid .doc formaadis on kättesaadavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleheküljel.

Vormid, mis ei ole esitatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleheküljel võib leida allpool toodud nimekirjast:

Detailplaneeringu algatamise taotlus pdfdocx

Mõõdistusloa taotlus vorm

Maa ostueesõigusega erastamise avaldus docpdf

Hoonestusõiguse seadmise avaldus docpdf » Maavalitsus

Riigilõiv
projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise
ja ehitusloa/kasutusloa väljastamise eest pdf
vt. Riigilõivuseadus (16. peatükk) » Riigi Teataja