Lühiülevaade Narva linna 2021. aasta eelarvest

Narva linna 2021. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate investeeringute kohta koos maksumuste ja finantseerimise allikatega.

Võttes aluseks Narva Linnavolikogu strateegilise komisjoni otsuse 2021. a eelarve prioriteetide kohta ja Narva linna eelarvestrateegias sätestatut 2021. a prioriteediks on sealhulgas elukeskkonna infrastruktuuri parendamine ning KOV-i asutuste töötajate motiveerimise tagamine. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

2021. aasta eelarve maht on kavandatud summas 96,1 mln. eurot. 2021. a kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid.

Narva linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, tulud vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne.

Põhitegevuse tulud

Narva linna 2021. a eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud mahus 66,6 mln. eurot, mis moodustab 69,3% linna tulubaasist. Põhiosa tuludest moodustavad füüsilise isiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused.

Maksutuludest füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 29,4 mln. eurot. Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on arvesse võetud jooksva aasta tegelik laekumine, majandusolukorra prognoos 2021.aastaks, kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa 2021. aastal 11,96%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse mahus 4,8 mln. eurot.

Saadud toetused on 2021.aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 32 mln. eurot. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on kavandatud summas 59 mln. eurot. 2021. a väljaminekutest põhitegevuse kulud moodustavad 61,5%.

Antavad toetused on kavandatud summas 5,3 mln. eurot. Antud osas on kavandatud sotsiaaltoetused (nt linnatoetus, sünnitoetus, esimesse klassi mineva lapse toetus, laste suvepuhkuse toetus, hooldajatoetused, puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenus, toimetulekutoetus) ning ka muud toetused (nt spordiklubide ja rahvuskultuuriseltside toetamine, ühiskondlikele organisatsioonide toetamine, korteriühistute toetamine projekti "Kodulinn kaunimaks" raames, alustavate ettevõtjate toetusfond, mittetulundusühingute projektide toetusfond).

Tööjõukulud kokku on planeeritud summas 39,9 mln. eurot. Narva linna 2021. aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest.

Majandamiskulud kokku moodustavad 13,7 mln. eurot. Selles osas on sh planeeritud vahendid linna teede jooksvaks remondiks ja korrashoiuks, avalike alade hooldustöödeks.

Muud kulud (sh linnavalitsuse reservfond ja riigilõivud) on planeeritud summas 102 tuh. eurot.

Investeerimistegevus

Selles osas on tulud kavandatud linna eelarves summas 2,6 mln. eurot, millest põhivara müük moodustab 100 tuh.eurot ning saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 2,5 mln. eurot (sh sildfinantseerimise tagastamise arvelt). Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse eelarvesse.

Selles osas väljaminekud moodustavad kokku 26,2 mln. eurot. Sellest põhivara soetus on planeeritud summas 25,4 mln. eurot, sh on arvestatud 2020. aastast ületulevad tegevused.

2021. a jätkatakse töid projektide realiseerimisega, sh projekt "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas", Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine, Narva linnas kvartalisiseste teede ja parklate ehitamine.

Samuti on kavandatud mängu- ja spordiväljakute projekteerimine ja rekonstrueerimine, haridusasutuste ning kultuuri ja vaba aja asutuste renoveerimine.

Finantskulud e. intresside tasumine võetud kohustistelt on planeeritud summas 734,3 tuh. eurot.

Finantsseis

Likviidsete varade muutus. Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2020 kavandatakse eelarve eelnõus summas 6,2 mln eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks.

2021. a eelarve eelnõu koostamise ajal arvestuslik linna võlakoormus seisuga 31.12.2020. a moodustab 36%. Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude saamine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine.

2021.aasta eelarve eelnõus kohustiste võtmine (e. laenud) on kavandatud summas 22,9 mln. eurot. Laenude maht on kavandatud arvestades KOFSi sätteid. Nimetatud vahendid suunatakse linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks. Kohustiste tasumine on kavandatud summas 10,9 mln. eurot (sh laekuva sildfinantseerimise tagastamise arvelt).


Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
rahandus@narva.ee

26.11.2020