« Tagasi

On avatud Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2030 avalik arutelu

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava on valminud koostöös uuringu- ja konsultatsiooniettevõttega Cumulus Consulting.  
 
Narva haridussüsteemi arengukava 2030 on valdkonna arengut suunav kokkulepe, milles on määratletud visioon ja eesmärgid järgmiseks kümneks aastaks ning on loetletud alus- ja üldhariduse põhilised väljakutsed. Suurimateks mureküsimusteks on pedagoogilise personali vananemine, laste arvu vähenemine ja liiga mahukas haridusasutuste võrk, samuti korrast ära hooned ja välialad. Sellega seoses on lähiaastate keerulisimad ülesanded koolide ja lasteaedade võrgu ümberkorraldamine vastavalt demograafilisele situatsioonile ja perspektiivile, õpikeskkonna ja maa-alade kaasajastamine. Arengukava tegevuskava näeb ette nelja lasteaia tegevuse lõpetamist (neist ühe liitmise teel) ja kahe kooli liitmist, aga ka tähtsamaid tegevusi keeleõppe ja eesti keele oskuse parendamiseks, linna- ja riigisisese, ka rahvusvahelise koostöö arendamiseks, hariduslike tugiteenuste reformimiseks, nüüdisaegse õpikäsituse toetamiseks. 
 
Plaanis on eesti õppekeelega lasteaiale uue hoone ehitamine, koolide ja lasteaedade territooriumide õuesõppeks sobivateks aladeks arendamine, sportimiseks võimaluste loomine, keelekümbluskooli kujundamine ja koolihoonete renoveerimised.
 
Arengukava dokument koosneb analüüsist, strateegiast ja tegevuskavast, millega on võimalik tutvuda nii eesti kui vene keeles.
 
Eesti keeles: https://zc.ee/yMNKsddW
 
Arvamused ja ettepanekud on võimalik esitada 11.05.2022 kuni 30.05.2022 e-posti aadressile kultuur@narva.ee pealkirjaga "Hariduse arengukava 2030" või kasutage vormi tagasiside andmiseks https://zc.ee/1F1SNZ8I
 
Kultuuriosakond kutsub 17. mail eelnevalt registreerunud elanikke osalema arengukava avalikul arutelul, mis toimub Rugodivi kultuurimajas kl 15-17. Registreeruda tuleb aadressil https://forms.gle/QoyfmE9XbgRm7VTN7.
 
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond