« Tagasi

Alustati Narva linna energia- ja kliimakava koostamisega

11. jaanuaril 2022 toimus Narva kliima- ja energiakava koostamise avakoosolek, kus osalesid Narva linna  esindajad erinevatest allüksustest ning kaasatud partnerid ja eksperdid. Kohtumist juhtis kliimakava koostamise projektijuht Rander Süld ettevõttest Energex Energy Experts OÜ.

Koostatav Narva kliima- ja energiakava saab olema pikaajaline arengudokument, millega pannakse paika tegevussuunad ning esmased tegevused kliimamuutuste leevedamiseks ning nende mõjudega kohanemiseks Narva linnas.

Kohtumise tulemusena arutati läbi kliimakava koostamise valdkondade peamised probleemid, kaardistati osapoolte ootused ning määratleti edasised tegevused huvigruppide kaasamiseks.

Narva energia- ja kliimakava pririteetseteks valdkondadeks on:
1. Taristu ja ehitised - enne 2000. aastat ehitatud hoonefondi terviklik rekonstrueerimine aastaks 2050 on üheks riiklikuks kliimaeesmärgiks.  Kuna tegemist on ressursimahuka tegevusega, siis on vajalik selle pikaajaline planeerimine ning Narva linna jaoks sobilike lahenduste kaardistamine.
2. Energeetika ja varustuskindlus - kliimakava vaates on vajalik paika panna plaan, kuidas kaasata praegusi koostööpartnereid, integreerida valdkonda koostöö taastuvenergia ettevõtetega ning teadus-ja arendusasutustega (energiasäästu meetmed, õiglane üleminek, rohepöörde temaatika).
3. Kogukond - Narva linn usub, et kliimateadlikkuse suurendamiseks on vajalik alustada igaühe teadlikkuse tõstmisest ja kaasatuse suurendamisest. Seega keskendutakse koostatavas kliimakavas kogukonna, koostöö ja kaasamise temaatikale, sh hinnatakse kliimamuutustest tulenevaid mõjusid enimhaavatavatele inimgruppidele ning kavandatakse meetmeid negatiivsete mõjude vähendamiseks.

Kliimakava koostamise edasiste tegevuste kohta saab info Narva linna infokanalite kaudu. Kava  esialgne versioon valmib 2022. aasta mais, lõplik versioon juulis.

Täpsem temaatika ning esmased kaardistatud probleemid on kajastatud lisatud slaididel.

Lisainfo:     
Galina Siniorg
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti keskkonna vanemspetsialist
e-post: galina.siniorg@narva.ee
tel. 3599253, + 372 51911077