« Tagasi

Energiakulude hüvitamine

Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele
[Riigi Teataja I, 31.12.2021, 5 - jõust. 03.01.2022, rakendatakse alates 01.12.2021]

Toetuse saamise tingimused:

Toetust makstakse üksi elavale isikule või perekonnale, kelle kuu keskmine sissetulek on perioodil, mille eest toetust taotletakse, võrdne perekonna toetuse maksmise piiriga või sellest väiksem.

Perekonnaliikmeteks loetakse isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob ühine majapidamine.

Toetuse maksmise piir on 1 126,00 eurot kuus. Iga järgmise taotluse esitamise ajal vähemalt 14-aastase perekonnaliikme kohta arvestatakse toetuse piir on 563,00 eurot. Iga taotluse esitamise ajal alla 14-aastase lapse kohta arvestatakse toetuse piir on 337,80 eurot.

Toetust makstakse üksi elavale isikule või perekonnale 80 protsendi ulatuses energia koguhinna osast, mis ületab kuu keskmisena järgmisi väärtusi:
1. elekter 120 eurot/MWh (12 s/kWh);
2. gaas 49 eurot/MWh (4,9 s/kWh);
3. kaugkütte 78 eurot/MWh (7,8 s/kWh), aga mitte vähem kui oli kaugkütte hind taotleja võrgupiirkonnas 2021. aasta jaanuari lõpu seisuga.

Narva piirkonnas kaugkütte hind ei ole tõusnud, seega peredele, kelle tegelik elukoht on Narva linna haldusterritooriumil kaugkütte hüvitist ei maksta. Alates 08.01.2021 Narvas soojusenergia hind lõpptarbijale on 42,77 eurot/MWh koos käibemaksuga. Gaasiküttel eluruumides elav pere võib gaasiarvete eest toetust saada, kui pere vastab toetuse saamiseks vajalikele tingimustele. Elektrienergia hüvitamiseks toetust ei maksa, kui taotlejal on fikseeritud leping, mida ei ole alates septembrist 2021 muudetud ja mille hind on alla 12 s/kWh.

Toetuse taotlemine:

Toetuse taotlemiseks esitab üksi elav isik või perekonna esindaja toetuse taotluse kirjalikult rahvastikuregistrijärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele koos järgmiste dokumentidega:
1. andmed perekonnaliikmete sissetulekute kohta, sealhulgas tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta nende olemasolu korral, ning valla- või linnavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse;
2. eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse;
3. tõendid, et tegemist on üksi elava isiku või perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast;
4. kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Toetuse taotlemisel pärast 10.kuupäeva ei pea maksustatud tulude kohta tõendeid esitama, sest toetust menetleval spetsialistil on õigus ja võimalus teha päringuid vastavatesse registritesse, sh Maksu- ja Tolliametisse, Töötukassasse, Sotsiaalkindlustusametisse jmt.

Toetust antakse perioodi 2021. aasta 1. septembrist kuni 2022. aasta 30. märtsini (kaasa arvatud) energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks. Taotlusi saab esitada kuni 2022. aasta 31. maini. Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta vastavalt taotleja soovile. Taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui neli kuud varasema energia tarbimise kuu kohta.

Toetuse summa:

Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta. Toetuse alampiir kõigi energiakulude peale kokku on 10 eurot taotluse kohta.

Õigust toetusele ja selle suurust saab kontrollida spetsiaalselt loodud kalkulaatori abil Rahandusministeeriumi koduleheküljel.

Info taotluste vastuvõtmise ajakava ja esitamise viisi kohta:

Millal saab taotlusi esitada?

Taotlusi võetakse vastu 17. jaanuarist kuni 31. maini 2022 kahes etapis:

Esimene etapp: alates 17.01.2022 kuni 28.02.2022 (taotlusi võetakse vastu 2021. septembri-, oktoobri-, novembri, detsembrikuu eest)

Teine etapp: alates 01.04.2022 kuni 31.05.2022 (taotlusi võetakse vastu 2022. jaanuari-, veebruari-, märtsikuu eest)

Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta vastavalt taotleja soovile. Taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast rohkem kui neli kuud varasema energia tarbimise kuu kohta.

Kuidas saab taotlust esitada?

Taotlusi võetakse vastu alates 17. jaanuarist 2022:

1. Narva Linna Sotsiaalabiametis, aadressil Malmi tänav 5a:
teisipäeviti, neljapäeviti ja laupäeviti kell 12.00-19.00;
2. Neljas spetsiaalselt loodud taotluste vastuvõtupunktis esmaspäevast laupäevani (kaasa arvatud), iga päev kell 12.00-19.00:
I punkt - Peetri plats 3-16, 1. korrus
II punkt - Haigla tänav 6, 1. korrus
III punkt - Linda tänav 4, 1. korrus
IV punkt - Energia tänav 4b, 1. korrus
3. E-posti aadressi energiatoetus@narva.ee teel võetakse taotlusi vastu alates 17. jaanuarist.

Taotlusvorm.

Narva Linna Sotsiaalabiameti infotelefonid (tööpäeviti 8.00-17.00):
+372 578 73 878
+372 578 74 009

Vaata veel:
Energiakulude hüvitamine (Rahandusministeerium)