« Tagasi

Linnamajandusamet võtab tööle varade osakonna vanemspetsialisti (linnavara müük)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet võtab tööle

varade osakonna vanemspetsialisti (linnavara müük) (töökoht)

Varade osakonna vanemspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:
• Linnavara võõrandamise ettevalmistamises osalemine ja teste omandireformist tulenevate ülesannete täitmine.
• Ettepanekute võõrandatava linnavara nimekirjade koostamiseks väljatöötamine.
• Ettepanekute hoonestamata munitsipaalmaale hoonestusõiguse seadmiseks väljatöötamine ja hoonestamata munitsipaalmaale hoonestusõiguse seadmise korraldamises osalemine.
• Hoonestusõiguse seadmise lepingute tingimuste täitmise (sh hoonestusõiguse tasu arvestuse õigsuse ja tasumise) kontrollimine.
• Linnavara võõrandamist, munitsipaalmaale hoonestusõiguse seadmist puudutavate linna õigusaktide väljatöötamises osalemine.
• Võõrandatavat linnavara iseloomustavate dokumentide (inventariseerimisplaan, maadokumendid, vee- ja kanalisatsiooni-, soojus- , gaasi- ja elektrivõrkude piiristusdokumendid, projektdokumentatsioon, õiendid õigusvastaselt võõrandatud vara kohta) ettevalmistamine.
• Linnavara kasutusse andmise, võõrandamise avalike enampakkumiste ja eelläbirääkimistega pakkumiste, samuti hoonestamata munitsipaalmaadele hoonestusõiguse seadmise enampakkumiste korraldamises ja läbiviimises osalemine.
• Enampakkumiste protokollide vormistamine, Narva Linnavalitsuse istungile korralduste eelnõu ettevalmistamine ostja/hoonestaja kinnitamise kohta.
• Linnavalitsuse linnavarakomisjoni otsuste ja soovituste täitmise kontrollimine, väljavõtete istungite protokollidest väljastamine, otsuste teatavaks tegemine Linnavalitsuse struktuuriüksustele nende tegevusvaldkonda puudutavates küsimustes.
• Linnavara võõrandamise ja hoonestusõiguse seadmisega seotud dokumentide eelnõude ettevalmistamisega tegelemine nende järgnevaks läbivaatamiseks ja kinnitamiseks linnavarakomisjoni, Linnavalitsuse ja Linnavolikogu istungitel.
• Kohustuste täitmise kontrollimine müügilepingute järgi, sh:
a) ostjate õigeaegsest aruannete esitamise vajadusest lepinguliste kohustuste täitmise ja järelmaksu tasumise kohta teavitamine;
b) investeeringute tegemise vastavalt müügilepingutes ette nähtud graafikule kontrollimine;
c) töökohtade säilitamise ja uute töökohtade loomise kohustuse täitmise kontrollimine;
d) müüdud objektide teenindamiseks eraldatud maatükkide ümbervormistamise ostja poolt kontrollimine;
e) linnavara ostjatega suhtlemine.
• Peremehetu ehitiste hõivamise toimikute pidamine, kõikide vajalikke dokumentide ettevalmistamine, andmete ehitise viimase teadaoleva omaniku kohta kogumine, peremehetu ehitise hõivamise kuulutuste ettevalmistamine ja edastamine avaldamiseks kohalikus ajalehes ja Ametlikes Teadaannetes.
• Peremehetu ehitise hõivamisega seotud dokumentide eelnõude ettevalmistamine.
• Vara vastuvõtmises ja üleandmises selle võõrandamise/hoonestusõiguse seadmise korral osalemine.
• Varade osakonna vanemspetsialisti (servituudid) asendamine.

Olete oodatud kandideerima, kui teil on:
• lõpetatud kõrgharidus õigusvaldkonnas (soovitavalt tsiviilõigus)
• eesti keele oskus: nõutud B2-tase, soovitav C1-tase
• vene keele oskus suhtlustasemel
• eelnev töökogemus avalikus sektoris
• koostööoskus ja võime iseseisvalt töötada
• oskus olla kohusetundlik ja täpne
• hea suhtlemisoskus.

Ametikoht pakub:
• enesetäiendamise võimalust
• kaasaegseid töötingimusi
• põhipuhkust 35 kalendripäeva

Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

CV ja motivatsioonikiri märgusõnaga „"VANEMSPETSIALIST (linnavara müük)" palume saata hiljemalt 17.04.2022.a  juriidilise- ja personaliteenistuse vanemspetsialist Karin Uustallo e-posti aadressil karin.uustallo@narva.ee.

Lisaküsimused esitada varade osakonna juhataja Jelena Skulatšovale e-posti aadressil: jelena.skulatsova@narva.ee.