« Tagasi

Sünnitoetus (alates 01.01.2024)

Alus:
Narva Linnavolikogu 15.06.2023 määrus nr 11 „Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas"
Rakendatakse alates 01.01.2024
 
Sünnitoetust makstakse pärast lapse sündi. Toetus on ühekordne ja selle on õigus taotleda ühel lapse vanemal või selle puudumisel muul lapse seaduslikul esindajal (edaspidi taotleja). Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel hoolekandeasutuses.
Taotleja ja lapse elukohana peab olema registreeritud Narva linn lapse sünnist alates.
 
TOETUSE TAOTLEMINE
 
Toetuse saamiseks on vaja esitada Sotsiaalabiametile vormikohane taotlus. 
Taotlusele lisatakse taotleja isikut tõendav dokument.
 
Taotluse toetuse saamiseks võib esitada ühe aasta vältel pärast lapse sündi.
 
Juhul, kui toetuse taotlus ei ole esitatud ühe aasta vältel pärast lapse sündi aja jooksul, on taotlejal õigus taotleda toetuse teist ja kolmandat osa. Taotluse toetuse teise ja kolmanda osa saamiseks võib esitada kuni lapse ühe aastaseks ja 11 kuuseks saamiseni.
 
Toetuse esimene osa makstakse välja hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast kõikide vajalike dokumentide esitamist taotleja poolt esitatud arveldusarvele.
Toetuse teine ja kolmas osa makstakse taotleja poolt esitatud arveldusarvele hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast lapse ühe- ja kaheaastaseks saamist. Toetuse taotluse esitamisel pärast lapse üheaastakses saamist, makstakse toetuse teine ja kolmas osa viie tööpäeva jooksul pärast lapse kaheaastaseks saamist.
 
Toetuse teist ja kolmandat osa eraldi taotlema ei pea.
 
TOETUSE MÄÄR
 
Toetuse määraks on Vabariigi Valitsuse poolt eelmiseks aastaks kehtestatud kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral. Toetuse suuruse kindlaksmääramisel on aluseks lapse sünnikuupäev.
 
Toetus makstakse kolmes osas:
  1. 400 eurot makstakse pärast lapse sündi;
  2. 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel;
  3. ülejäänud toetuse osa makstakse lapse kahe aastaseks saamisel.
 
Toetuse teine ja kolmas osa makstakse tingimusel, et laps ning toetust taotlev lapse vanem, üksinda last kasvatav vanem või muu lapse seaduslik esindaja on rahvastikuregistri andmetel katkematult Narva linna elanikud alates lapse sünnist kuni kaheaastaseks saamiseni.