« Tagasi

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus

Alus: 

Narva Linnavolikogu 23.08.2012 määrus nr 14 „Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord"

 

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus makstakse 3-18-aastase raske või sügava puuetega lapse ühele vanemale, eestkostjale, hooldajale, või võõras- või kasuvanemale (edaspidi hooldaja), kes ei tööta puuetega lapse kasvatamise tõttu.

Toetuse saaja on kohustatud tagama hooldatavale kõrvalabi, juhendamise või järelevalve igal ööpäeval eesmärgiga toetada hooldatava toimetuleku võimet.

Toetust määratakse ja makstakse hooldajale, kelle enda ja kelle hooldatava elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn.

Toetus määratakse iga hooldatava kohta.

 

Toetuse taotlemine

Toetuse taotlemiseks esitab hooldaja Narva Linna Sotsiaalabiametile kirjaliku taotluse koos vajalike dokumentidega. Toetuse taotlemise päevaks loetakse taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastuvõtmise päev.

Hooldusvajaduse hindamise läbiviimiseks on Sotsiaalabiametil aega kuni 30 kalendripäeva alates toetuse taotluse saamisest.

Toetus määratakse toetuse taotlemise päevast, kuid mitte varem kui toetusele õiguse tekkimise päevast.

Toetust määratakse tähtajaliselt kuni hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani, hooldusvajaduse muutmise või äralangemiseni ning hooldaja ja hooldatava tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemiseni.

Toetust makstakse hooldatava kehtiva puude raskusastme korral:

1. ühele hooldajale, kes ei tööta raske puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu - 80 eurot.

2. ühele hooldajale, kes ei tööta sügava puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu - 100 eurot.

 

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus taotlemise vorm (pdf)

Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetus taotlemise vorm (dok)

 

KUHU PÖÖRDUDA

Lastekaitse osakond (Malmi tn 5a, Narva linn)

Vastuvõtt

Esmaspäev: 9:00 - 12:00

Kolmapäev: 13:00 - 16:00

e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee