« Tagasi

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Alus:
Sotsiaalhoolekande seadus
• Narva Linnavolikogu 15.06.2023 määrus nr 10 "Väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele suunamise kord Narva linnas"

Alates 1. juulist 2023 jaguneb hooldekodu kohamaksumus teenust vajava inimese ja kohaliku omavalitsuse vahel.

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (edaspidi üldhooldusteenus) on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Teenuse ööpäevaringsel osutamisel tagab teenuseosutaja teenuse saajale, lisaks hooldustoimingutele ning muudele toetavatele ja toimetulekut tagavatele toimingutele ja teenustele, mis on määratud hooldusplaanis, ka majutamise ja toitlustamise.

Üldhooldusteenuse taotlemine

Abivajav isik esitab taotluse üldhooldusteenusele suunamiseks Sotsiaalabiametile. Juhul, kui teenust vajav isik ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline taotlust esitama, võib selle esitada tema seaduslik või lepinguline esindaja, sh eestkostja, hooldaja, sotsiaaltöötaja.

Taotlus on vormivaba, kuid selle menetlemise hõlbustamise huvides on mõistlik taotlus esitada kirjalikult taasesitatavas vormis (sealhulgas e-kiri) või Narva linna Sotsiaalabiameti direktori käskkirjaga kehtestatud taotluse näidise plangil. Kui isik ei suuda esitada kirjalikku taotlust, siis saab seda teha suuliselt, mis sotsiaaltöötaja poolt protokollitakse.

Kirjalikus taotluses märgitakse:
1) taotleja isiku- ja kontaktandmed
2) abivajaduse kirjeldus
3) taotluse esitamise kuupäev ning taotleja või tema esindaja allkiri

Narva linna Sotsiaalabiamet hindab taotleja abivajadust ning otsustab üldhooldusteenusele suunamise või teenusest keeldumise 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest vastavasisulise otsusega (haldusakt või -leping).

Üldhooldusteenusele suunamine toimub Narva linna Sotsiaalabiameti direktori käskirjaga moodustatud komisjoni ettepanekul.

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse rahastamine

Hoolduskuludele piirmäära kehtestab Narva Linnavalitsus. Narva Linnavalitsus on kehtestanud hoolduskulude piirmääraks 700 eurot kuus (Narva Linnavalitsuse 21.06.2023 korraldus nr 425-k „Hoolduskuludele piirmäära kehtestamine").

Kui Narva linna Sotsiaalabiamet on välja selgitanud isiku vajaduse väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse järele, rahastatakse Narva linna eelarvest teenuskoha maksumusest hoolduskulude osa Narva linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses ning väiksema sissetuleku hüvitise. Seejuures ei võeta arvesse isiku muid sissetulekuid ega vara.

Kui taotlejale ei ole hindamise tulemusel määratud ööpäevaringse üldhooldusteenuse vajadust, kuid ta soovib ikkagi teenusele minna, siis maksab ta teenuse eest täies ulatuses. Narva linna Sotsiaalabiameti ülesanne on nõustada taotlejat sobiva kodus elamist toetava teenuse osas.

Kui taotleja sissetulek on madalam kui Statistikaameti avaldatud eelarveaastale eelnenud aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni suurus, katab kohaliku omavalitsuse üksus teenuse saaja tasutavate kulude ja teenuse saaja sissetuleku vahe, kuid mitte rohkem kui eelmise aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni suuruse ja teenuse saaja sissetuleku vahe. Sissetulekuna arvestatakse taotleja riiklik pension, kogumispension kogumispensionide seaduse tähenduses, töövõimetoetus töövõimetoetuse seaduse tähenduses ja sotsiaalmaksuga maksustatav tulu sotsiaalmaksuseaduse tähenduses.

Üldhooldusteenust taotleva isiku puhul arvestatakse tema majanduslikku olukorda – Narva linna Sotsiaalabiamet hindab otsuse tegemisel ka eneseteostuseks ja inimväärikuse säilitamiseks vajalikku käiberaha (nn taskuraha). Kui lisaks väiksema sissetuleku hüvitisele vajab taotleja täiendavalt käiberaha, siis suureneb kohaliku omavalitsuse poolne hüvitatav summa Taotlejale jäetava käiberaha võrra.

Kuhu pöörduda:
Üldhooldusteenusele suunamist korraldab Narva linna Sotsiaalabiameti tervise- ja sotsiaalosakond (Malmi tänav 5a, Narva linn).
Vastuvõtt:

esmaspäev 9.00-12.00 ja kolmapäev 13.00-16.00
e-post sotsiaalabiamet@narva.ee

- Hooldusasutusse paigutamise avalduse vorm (pdf)
- Hooldusasutusse paigutamise avalduse vorm (doc)