« Tagasi

Tugiisikuteenus

Alus:

Sotsiaalhoolekande seadus

Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määrus nr 15 „Tugiisiku teenuse osutamise kord Narva linnas" 
 

Tugiisikuteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Last kasvatavaks isikuks ei loeta isikut, kes on käesoleva seaduse tähenduses asendushooldusteenust vahetult osutav isik.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Teenusele on õigus:

1. lapsevanemal, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel so lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel ning perekonna toimetuleku tagamisel;

2. lapsel, kes vajab abi asenduskoduteenusel, eestkostel, perekonnas hooldamise teenusel või varjupaigateenusel viibides või sealt lahkudes iseseisvalt elama asumisel;

3. isikul, kes vajab abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab toimetulekut.

 

Teenuse taotlemine

Teenuse saamiseks esitab abivajaja või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile  taotluse, milles põhjendab teenusele suunamise vajadust.

 

Teenuse määramine

Pärast taotluse saamist võtab Sotsiaalabiameti ametnik hiljemalt 10 tööpäeva jooksul kontakti abivajajaga või tema seadusliku esindajaga ja selgitab välja teenuse osutamise vajaduse.

Otsust teenuse osutamise või sellest keeldumise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor. Otsuses märgitakse teenuse osutamise eesmärk, maht ja kestvus.

Abivajajale on teenus tasuta.

 

Tugiisiku teenuse taotluse vorm (pdf)

Tugiisiku teenuse taotluse vorm (dok)

 

KUHU PÖÖRDUDA

Tervise- ja sotsiaalosakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 9.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

Lastekaitse osakond
Vastuvõtt:
Esmaspäev 9.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

Malmi tn 5a, Narva linn

e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee