« Tagasi

Täisealisele isikule eestkostja määramine

01.07.2002 jõustunud võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadusega seoses on oluliselt muutunud täisealiste isikute teovõimetusega seotud valdkond.

Kui isik on tunnistatud kohtuotsusega teovõimetuks, loetakse alates 01. juulist 2002, et isik on piiratud teovõimega ja tema üle on seatud eestkoste.

Alates 01.07.2002 ei tunnistata isikuid kohtuotsusega enam teovõimetuks. Kui on alust arvata, et täisealine isik on vaimuhaige, nõrgamõistuslik või tal on muu psüühikahäire, saab sellisele isikule määrata eestkostja. Eestkoste seadmise otsustab kohus eestkosteasutuse või isiku, kelle üle eestkoste seatakse ning tema seadusliku ülalpidajate (abikaasa, vanemad, täiskasvanud lapsed või lapselapsed), avalduse alusel. Eestkoste seadmise otsustamiseks vajalikud andmed kogub ja valmistab ette eestkosteasutus või isik, kes on huvitatud eestkoste menetluse algamises.

Kui isikule, kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu ei suuda kestvalt aru saada oma tegude tähendusest või neid juhtida, on määratud kohtu poolt eestkostja, siis eeldatakse, et isik on piiratud teovõimega.

Eestkoste seatakse piiratud teovõimega isiku varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitseks. Eestkostja on piiratud teovõimega isiku seaduslik esindaja ja on kohustatud ülal pidama ja hoolitsema piiratud teovõimega isiku eest. Isikule eestkostja määramisel kaasatakse protsessi eestkosteasutus, kelleks Narva linna elanike osas on Narva linna Sotsiaalabiamet.

Juhul kui eestkostet vajaval isikul puuduvad kohtule avaldust esitamist õigustatud isikud (täisealised lapsed, vanemad, kooselav abikaasa), pöördub kohtusse avaldusega eestkosteasutus, so Narva linna Sotsiaalabiamet.

Vajalikud andmed kohtule esitamiseks kogub ja valmistab ette osakond, kellele tuleb esitada järgmised dokumendid:

  • avaldus;
  • menetlusosaliste isikut tõendavate dokumentide koopiad;
  • eestkostet vajava isiku puude raskusastme määramise otsuse koopia (otsuse olemasolul);
  • eestkostet vajava isiku eriarstitõend tema vaimse tervise kohta;
  • eestkostja kandidaadi arstitõend tema füüsilise (perearsti tõend) ja vaimse tervise kohta (eriarsti tõend);
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument

Täisealisele isikule eestkostja määramise avalduses märgitakse:
kuidas isikule eestkostja määramine puudutab avaldaja huve, samuti asjaolud, mis kinnitavad, et isik vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt ei saa aru oma tegude tähendusest ega suuda neid juhtida. Samuti tuleb avalduses märkida soovitava eestkostja isik ja tema kirjalik nõusolek ning piiratud teovõimega isiku arvamus talle eestkostja määramise ning eestkostja isiku kohta, kui piiratud teovõimega isiku vaimne seisund seda võimaldab.

KUHU PÖÖRDUDA:

Tervise- ja sotsiaalosakond

Esmaspäev: 9:00 - 12:00

Kolmapäev: 13:00 - 16:00