« Tagasi

Sotsiaaltransporditeenus

Alus:

Sotsiaalhoolekande seadus

Narva Linnavolikogu 21.04.2016 määrus nr 10 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Narva linnas" 

Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määrus nr 22 „Haridusliku erivajadusega õpilase transporditoetuse maksmise kord Narva linnas" 

Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määrus nr 21 „Haridusliku erivajadusega õpilastele haridusasutustesse invatransporditeenuse osutamise kord Narva linnas" 

Narva Linnavolikogu 18.05.2017 määrus nr 8 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord" 
 

Sotsiaaltransporditeenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

 • Narva linnas makstakse transporditoetus. Transporditoetuse eesmärgiks on transpordi kasutamisega seotud kulude hüvitamine tervishoiu- või sotsiaalteenuste saamisel. Transporditoetust võivad saada sügava või raske liikumispuudega 18-aastased ja vanemad isikud, kes oma puudest tingituna ei saa kasutada ühistransporti. Toetuse saamiseks esitab taotleja või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse koos kulusid tõendavate originaaldokumentidega ning tervishoiu või sotsiaalteenuste saamist tõendava dokumendiga. Transporditoetuse piirmäär on 80 eurot aastas.

       transporditoetuse vorm

 

 • Narva linnas makstakse transporditoetus haridusliku erivajadusega õpilastele, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn ning kes õpivad väljaspool Narvat asuvas koolis.
  Hüvitamisele kuuluvad õpilase ja tema saatja ühistranspordi sõidupiletite soetamisega seotud kulud ning isikliku sõiduauto kasutamisega seotud kulud.
  Toetuse taotlemiseks esitab õpilane või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse koos sõidukulusid tõendavate dokumentidega. Juhul, kui taotluse esitamise ajal puuduvad õpilase kohta andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), siis peab õpilane või tema seaduslik esindaja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.
  Toetuse piirmäär on 200 eurot kuus.

 

 • Narva linnas on korraldatud haridusliku erivajadusega õpilastele haridusasutustesse invatransporditeenuse osutamist. Teenust võivad taotleda need õpilased või nende seaduslikud esindajad, kes nõustamiskomisjoni soovitusel asuvad õppima väljaspool Narvat asuvasse kooli ning kes psüühika-, liikumis- või liitpuue tõttu ei saa kasutada ühistransporti. Teenuse taotlemiseks esitab õpilane või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse teenuse esmakordsel taotlemisel jooksval õppeaastal. Juhul, kui taotluse esitamise ajal puuduvad õpilase kohta andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), siis peab õpilane või tema seaduslik esindaja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.

       invatranspordi toetuse vorm

 

 • Narva Linnavolikogu 18.05.2017 määruse nr 8 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord" alusel rahastatakse invatransporditeenust (sh invatransporditeenus on haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutuse külastamiseks osutatav teenus lastele, kes psüühika-, liikumis- või liitpuue tõttu ei saa kasutada ühistransporti).
 • Raske/sügava puudega laste toetuse vorm (PDF)
 • Raske/sügava puudega laste toetuse vorm (DOK)

 

 • Narva Linna Sotsiaalabiameti hallatav asutus Narva Sotsiaaltöökeskus osutab invatransporditeenust.
  Invatransporditeenust osutatakse puuetega inimestele, sh lastele alates 4 eluaastast, kellel on puudest tingitult raskusi ühistranspordi kasutamisega ja kes vajavad kõrvalist abi transpordivahendi kasutamisel.
  Invatransporditeenuse osutamise eesmärgiks on parandada puuetega inimeste elukvaliteeti ja avardada nende võimalusi ühiskonnas toimetulekuks läbi juurdepääsu võimaldamise üldistele avalikele teenustele. Teenuse tellimine toimub eelregistreerimisega 12 tundi enne teenuse osutamise algust telefonil 357 7014. Teenusele registreerimise ja teenuse korraldamise eest on vastutavaks isikuks majandusjuhataja.

Täpsem info on Narva Sotsiaaltöökeskuse kodulehel: nstk.ee
http://nstk.ee/et/teenused/hooldekodu/invatransporditeenus#menu