« Назад

Projekt "Stockholmi platsi ehitus, I etapp"

Projekt "Stockholmi platsi ehitus, I etapp" № (2014-2020.9.02.19-0023).
 
Projekti eeldatav kogumaksumus on 1 015 507 eurot (millest 854 000,95 € toetus (projekti positiivse rahastamisotsuse korral) ja omafinantseerimine  vähemalt 15% või ca 161 506,05 €). *Eelarve täpsustatakse põhitaotluse koostamisel, põhiprojekti kalkulatsiooni alusel.
Projekti elluviimisega tegeleb Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.
 
Projekti üldeesmärgiks on Raekoja kvartali väljaarendamine ja kasutuselevõtt Narva Vanalinna linnaosa kui Narva piirkonna olulisema alakasutatud ala taaselavdamiseks. Stockholmi platsi ehitamine loob eeldused uute väikeettevõtete tekkimiseks Raekoja kvartalisse, mis omakorda annab tõuke kogu vanalinna kui ajaloolise keskuse arengule ja julgustab ettevõtjaid investeerima sellesse linnaosasse. Vanalinna atraktiivseks muutmine tõstab turistide arvu Narva linnas.
 
Stockholmi platsi funktsioonid: 
  • sellel viiakse läbi linnas regulaarselt toimuvad üritused;
  • vabaõhukontsertide korraldamise koht;
  • vaba aja veetmise koht – kohvikuga.
Projekti tulemus: taaselavdatud avaliku linnaruumi pindala (Stockholmi plats). Projekti I. etapp hõlmab ca 2300 m2, mis moodustab umbes 30.36% kogu projektist (30.36% kogu projektist koos maa-aluse parklaga).
 
Eeltaotlus projekti realiseerimiseks oli Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt heaks kiidetud 31.05.2019. a.
Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusel oli 30.07.2020. a sõlmitud hankeleping KOKO arhitektid OÜ-ga (arhitektuurkonkursi „Narva vanalinna südame arhitektuurivõistlus" ideekavandi võitja, mis oli läbiviidud 2017. a) projekteerimistöödeks (arhitektuurne- ja maastikuarhitektuurne osa).
 
Avatud hankemenetluse tulemusel Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet (edaspidi tekstis Amet) sõlmis 08.02.2021 hankelepingu ettevõttega Novarc Group AS Stockholmi platsi (I etapp) eriosade projekteerimiseks. 
Projekteerimistöödeks (ehitusprojekti koostamine põhiprojekti staadiumil) planeeritud 9 kuud ja plaanis on need lõpetada 2021 aasta lõpuks.
 
Ehitustöödeks on planeeritud 12 kuud, eeldatav ehitustööde algus on kevad 2022. a ja lõpp kevad 2023. a, projekti realiseerimise ajakava täpsustatakse põhitaotluse koostamisel.
 
 
 
 
 

Illustratsioonid "Narva Stockholmi plats, I etapp", projekteerija KOKO arhitektid OÜ, töö nr 20-17/MA.  

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng" kaudu (Toetuse andmise tingimused meetmes „Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng": https://www.riigiteataja.ee/akt/115032019030?leiaKehtiv), mille rakendusüksuseks on Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK).

 

Lisainfo:

Polina Erikson
Projektide teenistuse peaspetsialist (projektijuht)
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Tel: 35 99 046, 5688 6111
e-post: polina.erikson@narva.ee