« Назад

Projekt 2014-2020.10.01.16-0036 „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“

Narva linnas on peamisteks transiitteedeks Paul Kerese ja Rahu tänavad ning Tallinna maantee, millele lisandub olulises mahus ka kohalik liikluskoormus. Paul Kerese tänav on peamine piiriületusega seonduva transpordi ligipääs piiripunktile. Suur osa nende tänavate liiklusmahust moodustab liikumine Euroopa Liidust Vene Föderatsiooni ja tagasi. Seega on Narva transiitteed äärmiselt olulised Euroopa Liidu transpordikorralduse kontekstis. Need teed ja tänavad on üleeuroopalise transpordivõrgustiku osa. Eestisse sissesõitnud sõidu- ja veoautod liiguvad peamiselt mööda Tuleviku tn – Paul Kerese - Rahu tn – Tallinna maantee marsruuti. Samadel tänavatel liiguvad ka Eestist väljaminevad sõiduautod, sest ooteala riigipiiri ületamiseks asub Rahu tänaval. Nimetatud tänavad kannavad üsna suurt täiendavat transiitkoormust, mis suurendab teede kulumist oluliselt võrreldes kohaliku liikumisega. 
 
Projektis „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" kavandatud infrastruktuuri parendustööd hõlmavad Narva TEN-T transiitteede võrku kuuluvate tee-objektide rekonstrueerimist:
  1. Paul Kerese väljak (ringristmik) ja sellega loogiliselt seotud teeühendused Tuleviku tänavaga, Peetri platsiga, Paul Kerese tänavaga, A. Puškini tänavaga ja Tallinna maanteega;
  2. Paul Kerese tänav: tänavalõigud L1, L2, L3, L4, sh P. Kerese ja Kreenholmi tänava ristmik ja muud seotud ristumised kõrvaltänavatega;
  3. Rahu tänav: tänavalõigud L1, L2, L3, sh Rahu tn viadukt ja viaduktialune ja muud seotud ristumised kõrvaltänavatega.

Projekti üldeesmärgiks on säästva transpordi ja tähtsate võrgutaristute kitsaskohtade kõrvaldamine Narvas. 
Projekti otseseks eesmärgiks on Narva linna transiitkoridori osa pikkusega ca 4,79 km rekonstrueerimine ja oluliste kitsakohtade kõrvaldamine, luues mugavad ja ohutud tingimused transpordi ja jalakäijate liikumiseks ja aidates kaasa kogu Narva linna keskkonna seisundi parenemiseks.
Projekti tulemuseks on ca 4,79 km rekonstrueeritud või uuendatud Narva linna transiitkoridori. Projekti lõpuks on Narva linna transiitteed rekonstrueeritud ja heakorrastatud. Rekonstrueeritud lõigul on rajatud kõnni- ja jalgrattateed, paigaldatud välisvalgustus, sh ülekäiguradade valgustid, korrastatud haljastus jne. Transiitveokitele, bussidele ja sõiduautodele on tagatud rekonstrueeritud juurdepääs piirini ja vastassuunas. Samuti on tagatud ohutud liiklustingimused ettevõtjatele, linna elanikele, turistidele ja teistele kasusaajatele.
Narva TEN-T transiitteede projekteerimis-ehitustööde teostamiseks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet sõlmis 28.01.2021 hankelepingu ettevõttega AS YIT Eesti. 
Projekteerimis-ehituslepingu täitmise perioodiks on 28 kuud lepingu sõlmimise kuupäevast arvates ehk 27.09.2023. 
Inseneri ja omanikujärelevalve teenuseid osutab ettevõte AS Infragate Eesti.
Projekti eelarve moodustab kokku 15 696 171,92 eurot, millest toetus moodustab 8 976 398,87 eurot ja Narva linna omafinantseeringu suurus on 6 719 773,05 eurot. 
Projekti 2014-2020.10.01.16-0036 „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas" rahastatakse Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 prioriteetse suuna „Jätkusuutlik transport" Ühtekuuluvusfondi meetmest „Üleriigiliste ja rahvusvaheliste ühenduste arendamine" ja Narva linna eelarvest.
 
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, areng@narva.ee, tel 3599082.