2015. aasta detsembris valmis Narva jõe kanjoni tugimüüri ekspertiis. Ekspertiisi valmimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Ekspertiisiga määrati kindlaks tugimüüri tänane seisund, tööde hulgas teostati geoloogilised uurimistööd (3 puurauku) ja mõõdistati müüritise osade tugevus. Töö käigus uuriti ala muinasmälestisest kuni Georgi kanali tugimüürini. Varisemisohtlikuks (osalt varisenud) on loetud Kreizbergi pargi alune tugimüüri osa ja sellega piirnev silla kaldatugi. Suures osas varisemise on põhjustanud vale tarindisüsteem ja põhjavete poolt põhjustatud kahjustused.

Ekspertiisi käigus saadud tulemuste põhjal tellib Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (või muu Narva Linnavalitsuse ametiasutus) ehitusprojekti ja otsib võimalusi projekti rahastamiseks. Narva kanjoni arendamiseks on plaanis taotleda raha Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist. Eeltaotlus on juba lülitatud Ida-Virumaa konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavasse ja Rahandusministeeriumi poolt ära kinnitatud.

Järgmisele aastale plaanitud tööd: ehitusprojekti, teostatavus-tasuvusanalüüsi ja taotluse koostamine.

Tegevuste lõpptulemusena korrastakse Narva jõe kanjoni kaldal asuv park ja avatakse see linna elanikele ja külastajatele kanjoni vaatlemiseks ehk võimaldakse Narva linna elanikele ja külastajatele Narva jõe kanjoni maastikukaitseala kaitse-eeskirja punktidest 5 ja 7 tulenevat õigust.

► Narva jõe kanjoni tugimüüri ekspertiis.


Dmitri Koroljov
Projekti eest vastutav isik