« Назад

Uuest Narva linna üldplaneeringust

Esialgne päevakava
Toimumisaeg: 15.02.2022
Koht: Rugodivi väike saal, veeb

Tervituskohv
14.00 – 14.10 ALPA tervitus, Linnapea avasõnad. Peeter Tambu (ALPA), Katri Raik
14.10 – 14.30 Kaasaegsed linnaarengu trendid.  Keiti Kljavin (EKA, Linnalabor)
14.30 – 15.00 Mis on üldplaneering? Kuidas ja kellega seda tehakse? Kuidas osaleda? Pille Metspalu (Hendrikson ja Ko), Peeter Tambu (ALPA), Kaie Enno (ALPA)
14.50 – 15.10 Linna arengusuundade tutvustus arengukava põhjal. Jaan Urb (Cumulus Consulting)
15.10 – 15.30 Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse tutvustus. Pille Metspalu, Veronica Luidalepp, Jaak Järvekülg (Hendrikson ja Ko)

Kohvipaus
16.00 – 17.30 Rühmatöö: Narva eripära ja väärtuste kaardistus. Rühmatööde tulemuste tutvustus.
17.30 – 18.00 Küsimused-vastused, lõppsõnad

Narva Linnavolikogu algatas 27. augustil 2020 otsusega nr 32 Narva linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise. Üldplaneeringu koostamise protsessi käigus on juba läbi viidud mitmeid uuringuid, näiteks Narva linna koolinoorte taju-uuring ja Narva linna ettevõtjate taju-uuring. Lisaks on aastatel 2020-2021 läbi viidud ideekorje, mille raames loodi ka kaardirakendus, kus igaühel oli võimalus esitada linnaarenduslikke ettepanekuid.

2021. aastal alustas Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet koostöös OÜ-ga Hendrikson & Ko aktiivselt uue Narva linna üldplaneeringu koostamist. Käesolevaks hetkeks on valminud Narva linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus.
Mainitud dokument kirjeldab üldplaneeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid, mida üldplaneeringuga kavatsetakse lahendada.

Koostatava üldplaneeringu raames on moodustatud ka linnavalitsuse juhtkomisjon, kelle ülesandeks on üldplaneeringu linnavalitsuse-poolsete seisukohtade koordineerimine ja kinnitamine. Igal komisjoni liikmel on oma vastutusvaldkond ning töörühm, kes annab sisendi üldplaneeringu lahenduse väljatöötamiseks, mõeldes teemade kaupa läbi Narva linna ruumilised väärtused ja vajadused. Töörühmadesse kaasatakse nii linnavalitsuse spetsialiste kui ka pädevaid isikuid väljastpoolt linnavalitsust – linna- ja riigiasutustest, vabaühendustest ja ettevõtetest.

Üldplaneeringu puhul ei ole tegemist ainult menetlusdokumendiga, mis on mõeldud vaid kohaliku omavalitsuse ja kitsa spetsialistide ringi kasutamiseks. Tegemist on ülitähtsa strateegilise planeerimisdokumendiga, mis loob aluse kvaliteetsema elu- ja majanduskeskkonna kujundamisel järgmise viieteistkümne aasta jooksul. Seega on üldplaneeringu koostamise protsessis äärmiselt tähtis kaasata lisaks linna- ja riigiasutustele ka kohalikke elanikke ja linna tulevikust huvitatud isikuid, kes lähiaastatel hakkavad ise linnaruumi aktiivselt kasutama, olgu see elanik, ettevõtja, turist vms. Lihtsamalt öeldes on üldplaneering ideaalse linna loomise juhend.

Seoses ülaltooduga anname teada, et 15. veebruaril 2022 kell 14.00 toimub kultuurimaja Rugodiv väikeses saalis esimene avalik üldplaneeringu seminar. Arutame ühiselt, millised on Narva linna ruumilised väärtused ja arenguvajadused.
Ootame osalema kõiki, kes on linna tulevikust huvitatud ning kellel on ideid ideaalse linnaruumi loomiseks.

Kohapeal osalemiseks anna oma osalussoovist teada hiljemalt 11.02.2022 aadressil yldplaneering@narva.ee - palume kirja panna oma nimi ning kontaktandmed (osalejate arv on piiratud). Kohapeal osalemiseks palun esita COVIDi vaktsineerimise või läbipõdemise tõend.

Seminari on võimalik jälgida ka veebi teel - otseülekanne toimub Narva linna facebooki lehel:
https://www.facebook.com/LinnNarva/.