« Назад

Teade (Elektrijaama tee 61)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab "Elektrijaama tee 61 salvestusjaama hoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata" projekteerimistingimuste eelnõu.

Kavandatava projekti eesmärgiks on salvestusjaama hoone püstitamine, mis koosneb 20 konteinerist. Planeeritav hoone on 2,5 m kõrguse ja võimsusega 150 MW.

Vastavalt EhS § 31 lg 1 pädev asutus otsustab projekteerimistingimuste andmise menetluse korraldamise avatud menetlusena. Projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena tuleb korraldada käesoleva seadustiku §-s 27 ja planeerimisseaduse § 125 lõikes 5 nimetatud juhul.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile oma arvamuse ja vastuväited postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Avatud menetlus kestab kuni 26. märtsini 2022. a.
16.03.2022: menetlust on pikendatud kuni 02.04.2022.

 

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 26. märtsiks 2022. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu terviktekstiga saab tutvuda Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti kodulehel www.narvaplan.ee, Narva linna kodulehel www.narva.ee või aadressil Peetri plats 5 hoone fuajees, eelnevalt helistades telefonil 58470224.