« Назад

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teade

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Narva Linnavalitsuse 29.09.2021 korraldusega nr 744-k Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avaliku väljapaneku korraldamisest.

Kadastiku 29 kinnistul on kehtiv „Tööstuspargi territooriumi detailplaneering", kehtestatud Narva Linnavolikogu 04.10.2012 otsusega nr 118, mida ei ole ellu viidud. Käesoleva Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu eesmärk on kavandada krundile 50% tootmis- ja ärimaa (T50/Ä50%) sihtotstarbed ning määrata ehitusõigus kuni kolme (3) hoone ehitamiseks. Ehitusaluse pinna taotletav muutus oli 2000 m²-lt 8500 m²-ni, korruselisus kuni neli (4) korrust kõrgusega kuni 18 m. Lisaks lahendab detailplaneering liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused ning määrab tehnovõrkude asukohad.
Kadastiku 29 maa-ala detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut. Kehtiva „Narva linna tööstuspiirkonna linna osa üldplaneeringu" järgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks nii äri kui ka tööstusobjektide rajamist lubav ettevõtlusehitise reservmaa (TR+BR).

Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 28. oktoobrist kuni 11. novembrini 2021 Narva Linnavalitsuse valvelauas aadressil Peetri plats 5 või ameti koduleheküljel www.narvaplan.ee. Arvamusi planeeringu kohta saab esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.