« Tagasi

Linnavara võõrandamine (Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Vatla tee 3-9)

Üldinfo

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja kirjaliku avaliku enampakkumise Narva linna omandis oleva korteriomandi aadressil Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Vatla tee 3-9 võõrandamiseks alghinnaga 4 000 eurot.

Müüdava vara liik: korteriomand (2-toaline korter üldpinnaga 42,70 m², edaspidi ka eluruum)
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number 13038150
Katastritunnus 19501:001:0613
Katastriüksuse pindala 4366 m²
Katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100%
Hoone (elamu) ehitisregistri kood 105017062
Mõttelise osa suurus 427/5759
Energiamärgis puudub
Maakatastri andmed: https://xgis.maaamet.ee/ky/19501:001:0613
Katastriüksuse kitsendused: https://kitsendused.maaamet.ee/#/avalik;ky=19501:001:0613
Elamu asub küla keskuses.
Parkimistingimused: rahuldavad, katastriüksusel (notariaalselt kasutuskorda ei ole seatud)
Elamus tegutseb Vatla küla, Vatla tee 3 korteriühistu (registrikood 80553150)

Korteriomand asub kahekorruselise elamu esimesel korrusel, korteris on külm vesi (sooja vett saab boileriga), kanalisatsioon, elekter, ahjuküte; üks tubadest läbikäidav, WC ja vannituba paiknevad eraldi. Katastriüksusel asub ka kõrvalhoone, kus paiknevad kuurid.
Korteriomandi seisukord: rahuldav/remonti vajav.
Fotod

Müüdava varaga võib tutvuda iseseisvalt kohapeal.
Korteriomand müüakse koos korteris oleva vallasvaraga.

Korteriomand võõrandatakse avalikul enampakkumisel seisundis, milles see on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta eluruumi selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.

Infot saab telefonidelt +372 359 9142, +372 5665 0191.
Kirjalikult esitatavad küsimused müüdava korteriomandi või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada e-posti aadressile linnamajandus@narva.ee.

Avaliku enampakkumise tingimustega ning enampakkumisele pandud linnavara dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Narva linn, Peetri plats 3-23 (4. korrus), kabinet nr 6.

Avaliku enampakkumine viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 29.10.2020 määrusega nr 18 "Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise kord" (edaspidi Kord,   https://www.riigiteataja.ee/akt/410112020026). Võõrandamise korraldajaks on Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (edaspidi ka võõrandamise korraldaja).

Osalemine

Enampakkumine on avalik  ja sellel võivad osaleda kõik füüsilised või juriidilised isikud, arvestades seaduses kehtestatud piiranguid.

Avalikul enampakkumisel võivad nii füüsiline kui ka juriidiline isik osaleda esindaja kaudu, kellele on antud esindusõigus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab osaleja vastavalt avaldatud tingimustele Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile  suletud ümbriku, millele on arusaadavalt märgitud:
1) pakkumise esitanud isiku ees-ja perekonnanimi/nimetus, kontaktandmed, juriidilise isiku puhul ka äriregistrikood;
2) korteriomandi aadress, mille suhtes pakkumine tehakse, ja kirjaliku avaliku enampakkumise kuupäev.

Suletud ümbrikus peab olema:
1) kirjalik pakkumine, mis täidetakse võõrandamise korraldaja kinnitatud vormi kohaselt (pakkumise vorm);
2) osavõtutasu ja tagatisraha tasumist kinnitavad maksedokumendid;
3) osaleja isikut tõendava dokumendi koopia (esindamise korral esindusõigust tõendav volikiri ja esindaja isikut tõendava dokumendi koopia).
4) juriidilise isiku osalemisel - kui põhikirjas on ette nähtud, siis pädeva organi otsus kirjalikul avalikul enampakkumisel osalemiseks kehtestatud tingimustel  ja linnavara omandamiseks kirjalikus pakkumuses märgitud pakkumissummaga.

Pakkumise hind tuleb näidata eurodes täisarvuna (ilma sentideta) ja ei tohi olla väiksem alghinnast.

Kirjaliku pakkumise allkirjastamisega kinnitab osaleja, et ta on tutvunud ja nõustub korteriomandi võõrandamise tingimustega ja avaliku enampakkumise läbiviimise korraga.

Kui pakkumine ja/või volikiri allkirjastatakse digitaalselt, tuleb kirjalik pakkumine/volikiri ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida ja lisada suletud ümbrikusse. Pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul tuleb saata võõrandamise korraldajale digitaalselt allkirjastatud pakkumine/volikiri (terve digikonteiner) e-posti teel aadressile linnamajandus@narva.ee märkusega „27.10.2021 kirjalik enampakkumine".

Volikirja ei ole vaja, kui tegemist on seadusliku esindajaga, kelle volitusi võib kontrollida Eesti registrite ja infosüsteemide abil.  
Esindusõiguse kontrollimise võimaluse tagamiseks tuleb enampakkumisel osaleval juriidilisel isikul jälgida, et tema esindaja või esindajale volikirja andnud isiku esindusõigus kajastuks elektroonilises äriregistris.

Kui teise isiku nimel pakkumise esitanud isikul puudus pakkumise esitamise ajal esindusõigus, siis ei loeta teda enampakkumisel osalejaks ning tal ei lubata enampakkumisel osaleda.

Pakkumise esitamine

Kinnine ümbrik pakkumisega tuleb esitada või saata postiga kirjalikult Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile aadressil Ida-Viru maakond, Narva linn, Peetri plats 3 – 23, hiljemalt 26.10.2021. a (kaasa arvatud).

Pakkumise postiga saatmise korral tuleb arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on edastanud Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile selleks kehtestatud tähtajaks.

Samuti võib kinnise ümbriku pakkumisega ise kohale tuua ja esitada hiljemalt 26.10.2021.a (kaasa arvatud) Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti sekretärile aadressil Ida-Viru maakond, Narva linn, Peetri plats 3 – 23, (4. korrus), kabinet 4, tööpäeviti (E 8.00 – 18.00; T, K, N 8.00 – 17.00; R 8.00 – 16.00; lõunavaheaeg 12.00 – 13.00; telefon +372 359 9155).

Võõrandamise korraldajale pärast enampakkumise kuulutuses kehtestatud tähtaega saabunud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Pärast pakkumise esitamist ei saa pakkumist muuta ega tagasi võtta.

Osavõtutasu ja tagatisraha

Hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks peab osaleja tasuma enampakkumise osavõtutasu (50 eurot) ja tagatisraha (400 eurot) Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvelduskontole nr EE171010220258553221 AS SEB Pank.

Makse tegemisel tuleb makse selgitusse märkida:
• müügiobjekti nimetus ja aadress (korteriomand Vatla küla, Vatla tee 3-9);
• kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada pakkuja ees-ja  perekonnanimi, kelle eest makstakse.

Osavõtutasu ei tagastata, välja arvatud Korras sätestatud juhtudel.

Enampakkumise tulemuste kinnitamisel võetakse enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvesse ostuhinna osalise tasumisena. Teistele enampakkumisel osalejatele tagastab võõrandamise korraldaja makstud tagatisraha 10 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist, välja arvatud enampakkumisel paremuselt teise pakkumise teinud osalejale. Enampakkumisel paremuselt teise pakkumise teinud osalejale tagastatakse tagatisraha 3 tööpäeva jooksul pärast notariaalselt tõestatud müügilepingu sõlmimist eluruumi ostjaga.

Kui enampakkumine loetakse nurjunuks ja enampakkumise tulemused jäävad kinnitamata  võõrandamise korraldajast või enampakkumise komisjonist tulenevatel põhjustel, tagastatakse kõigile enampakkumise osalejatele tasutud osavõtutasu ja tagatisraha võõrandamise korraldaja poolt kehtestatud tähtaja jooksul.

Avalikul enampakkumisel osalejale, kelle tegevuse tõttu enampakkumine nurjus ja jäeti enampakkumise tulemused kinnitamata, osavõtutasu ega tagatisraha ei tagastata.

Pakkumiste avamine

Esitatud ümbrikute (pakkumiste) avalik avamine toimub 27.10.2021 kell 11.00 Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametis aadressil Ida-Viru maakond, Narva linn, Peetri plats 3 - 22 (3. korrus), kabinet 2.

Pakkumiste avamise juures võivad viibida kõik pakkumise teinud isikud.
Pakkumiste avamine protokollitakse.

Tähtajaks laekunud ümbrikud avatakse nende registreerimise järjekorras. Komisjon kontrollib pakkumiste vastavust enampakkumise kuulutuses avaldatud tingimustele ja nõuetele ning võtab arvesse nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Nõuetele vastavate pakkumiste hulgast selgitab komisjon välja kõrgeima hinnaga pakkumise ja paremuselt teise pakkumise. Tehakse teatavaks nende pakkumiste esitajate nimed ja pakutud eluruumi ostuhind.

Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb vähemalt üks järgmistest puudustest:
• pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja võõrandamise korraldajale pärast pakkumise esitamisele kehtestatud tähtaega;
• esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile pakkumus esitatakse;
• pakutud eluruumi ostuhind on alghinnast väiksem;
• tagatisraha ja/või osavõtutasu ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
• eksimus tagatisraha ja/või osavõtutasu tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole või nõutud summas;
• teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;  
• mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta Korra §-s 30 lõikes 4 pakkumisele kehtestatud nõuetele, enampakkumises ei osale, välja arvatud juhul, kui enampakkumise komisjon on tuvastanud, et tegemist ei ole sisulise kõrvalekaldumisega pakkumise kohta esitatud nõuetest ning see minetus ei takista pakkumismenetluse objektiivset läbiviimist ega too kaasa ebaõiget tulemust.

Kui enampakkumisele ei esitatud ühtegi pakkumist või kui ükski esitatud pakkumistest ei vasta kehtestatud nõuetele, loeb komisjon enampakkumise nurjunuks.

Avaliku enampakkumise tulemused

Kirjaliku avaliku enampakkumise võitjaks tunnistatakse kõrgeima eluruumi hinna pakkunud osaleja. Kui kaks või enam enampakkumises osalejat on pakkunud võrdse kõrgeima eluruumi hinna, korraldatakse nende vahel 15 tööpäeva jooksul täiendav enampakkumise voor. Täiendava vooru korraldamise otsustab võõrandamise korraldaja ning selles voorus on alghinnaks esimeses voorus pakutud kõrgeim pakkumise hind. Täiendav voor korraldatakse kirjaliku või suulise avaliku enampakkumisena vastavalt võõrandamise korraldaja otsusele ning viiakse läbi vastavalt Korras sätestatud enampakkumise korrale. Kui üks võrdse kõrgeima pakkumise teinud isikutest ei osale täiendavas voorus, on enampakkumise võitja teine kõrgeima pakkumise teinud isik.

Enampakkumise tulemuste teatavaks tegemine

Kirjaliku avaliku enampakkumise tulemused tehakse pakkumise esitanud isikutele teatavaks kirjalikult 5 tööpäeva jooksul enampakkumise toimumisest arvates. Protokolli väljavõte edastatakse pakkumise esitanud isikutele lihtkirja või e-postiga aadressile, mis on kirjalikus pakkumises märgitud dokumentide kättesaamise aadressina (vastavalt postiaadressile või e-posti aadressile). Täiendava vooru korraldamise korral tehakse enampakkumise tulemused teatavaks 5 tööpäeva jooksul arvates lõpliku tulemuse selgumisest.

Kaebuse esitamine

Kolme tööpäeva jooksul pärast avaliku enampakkumise tulemuste teatavakstegemist on osalejatel õigus esitada enampakkumise komisjonile kaebus enampakkumise läbiviimise kohta.
Komisjon vaatab saadud kaebuse läbi kahe tööpäeva jooksul pärast selle saabumist ja esitab selle koos oma arvamusega võõrandamise korraldajale. Võõrandamise korraldaja teeb kolme tööpäeva jooksul otsuse kaebuse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

Enampakkumise tulemuste kinnitamine

Enampakkumise tulemused kinnitab võõrandamise korraldaja.

Võõrandamise korraldaja otsustab enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise, sealhulgas nurjunuks tunnistamise tõttu, 20 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavaks tegemist.

Eluruumi ostjaks kinnitatakse enampakkumise võitja. Ostja saab müügilepingu sõlmimise õiguse ja kohustub võõrandamise korraldaja kehtestatud tähtajaks tasuma eluruumi müügihinna, täitma võõrandamise lisatingimused, kui need on olemas, ja ilmuma notari juurde müügilepingu sõlmimiseks.

Kui ostja pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist kehtestatud tähtajaks hoidub või loobub tema poolt pakutud ostuhinna tasumisest, sealhulgas ostuhinna notari deposiitkontole  kandmisest, tunnistab võõrandamise korraldaja enampakkumise võitja ostust loobunuks ja teeb enampakkumisel paremuselt teise pakkumise teinud osalejale kirjaliku ostuettepaneku.

Enampakkumisel paremuselt teise pakkumise teinud osalejalt kirjaliku nõusoleku saamisel tühistab enampakkumise korraldaja varem kinnitatud enampakkumise tulemuse ja kinnitab tema uueks võitjaks ja eluruumi ostjaks, samuti kehtestab temale tähtaja eluruumi müügihinna tasumiseks ja müügilepingu sõlmimiseks.

Enampakkumisel paremuselt teise pakkumise teinud osaleja poolt ostuettepanekust kirjaliku keeldumise korral või määratud tähtajaks ostuettepaneku eiramise korral tunnistab võõrandamise korraldaja enampakkumise vastava eluruumi osas nurjunuks ja tühistab selle tulemuse. Kirjaliku ostuettepaneku määratud tähtajaks eiramine loetakse eluruumi ostust loobumiseks.

Enampakkumise võitjale või paremuselt teise pakkumise teinud osalejale, kes on loobunud eluruumi ostuhinna tasumisest ja müügilepingu sõlmimisest, tagatisraha ei tagastata.

Enampakkumise tulemuste kinnitamise otsus saadetakse isikutele, kelle õigusi see puudutab, s.o enampakkumise võitjale, paremuselt teise pakkumise teinud isikule. Otsus saadetakse kontaktaadressile, mille osaleja on kirjalikus pakkumises dokumentide saatmise aadressiks.
Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumine loetakse nurjunuks.

Võõrandamise korraldajal on õigus tunnistada avalik enampakkumine nurjunuks ja jätta enampakkumise tulemused kinnitamata, kui:
• ei esitatud ühtegi pakkumist või nõuetele vastavat pakkumist;
• pärast enampakkumist selgub, et enampakkumise võitja esitas valeandmeid;
• enampakkumisel ilmnes osalejate kokkulepe või kooskõlastatud tegevus, mis on mõjutanud enampakkumise käiku ja  tulemust;
• kirjaliku enampakkumise võitjal ei olnud õigust enampakkumisel osaleda;
• enampakkumise läbiviimisel rikuti Korraga sätestatud korda enampakkumise tulemust mõjutanud ulatuses;
• esinevad muud enampakkumise nurjumise alused.

Tulemuste kinnitamata jätmise, sealhulgas enampakkumise nurjunuks tunnistamise korral müügilepingut ei sõlmita.

Müügihinna tasumine ja müügilepingu sõlmimine

Eluruumi müügihind peab olema täielikult tasutud vähemalt 2 tööpäeva enne notariaalse müügilepingu sõlmimist või enne müügilepingu sõlmimist deponeeritud notari kontole tingimusel, et notar kannab hoiustatud müügihinna kahe tööpäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest võõrandamise korraldaja kontole.

Eluruumide võõrandamisel järelmaksu ei kohaldata, müügihind tasutakse rahas.

Eluruumi võõrandamine vormistatakse müügilepingu sõlmimisega, mis peab olema notariaalselt tõestatud.

Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõivud kannab ostja.

Müügileping peab olema sõlmitud ühe kuu jooksul arvates avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamisest teatavakstegemisest.