« Tagasi

Teade Elektrijaama tee 59e detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamisest

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teatab Elektrijaama tee 59e maa-ala detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamisest.

Narva Linnavolikogu 25.08.2022 otsusega nr 44 algatati Elektrijaama tee 59e maa-ala detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk on ehitusõiguse määramine tootmishoonete ehitamiseks. Kinnistu kruntideks jagamise vajadus selgub planeeringu koostamise käigus. Detailplaneering peab lahendama hoonestusõiguse vajaduse, liikluskorralduse (juurdepääsud ja parkimine), maa-ala heakorrastuse ja haljastuse küsimused, määrama tehnovõrkude asukohad ning planeeringu elluviimisel vajalikud keskkonnatingimused. Planeeringuala asub Elektrijaama linnaosas ja selle pindala on ca 7,5 ha. Detailplaneering ei too kaasa kehtiva Narva linna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Arvamusi planeeringu kohta saab esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile 14 päeva jooksul teate avaldamisest postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 18.10.2022 kell 16.00 Narva linnavalitsuse konverentsisaalis (Peetri plats 5).