« Tagasi

Projekt "Koduteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamine Narva linnas"

Narva Sotsiaaltöökeskus teavitab oma praeguseid ja tulevasi koduteenuste kliente, et alates 01.10.2021 alustas tööd projekt "Koduteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamine Narva linnas".

Projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020" prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine" meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused".
Seda projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja osaliselt linnaeelarvest ning nagu projekti nimigi ütleb, on selle eesmärk parandada Narva linnas osutatava koduteenuse kättesaadavust ja kvaliteeti. Varem oleme teatanud, et sotsiaaltöökeskusel on kavas sellesse projekti värvata mitu töötajat, et tagada õhtuti ja nädalavahetustel koduteenuste pakkumine ning juurutada protsessi uudseid töövõtteid.

Projekti raames viidi läbi konkursid, mille tulemusena võeti tööle alates 1. oktoobrist kuus sotsiaalhooldajat ja üks spetsialist. Uued töötajad läbisid oktoobrikuu jooksul hooldustöötajakoolituse, mis hõlmas ka praktikat töökohal. Seega alustasid tööd hästi koolitatud töötajad, kellel on lisaks teoreetilisele väljaõppele ka praktilised oskused. Koolituse viis läbi koolitusfirma Conseras OÜ. Tänu projekti raames töölevõetud sotsiaalhooldajatele on koduteenused kättesaadavad nüüd ka õhtuti, pühade ajal ja nädalavahetustel. Varem oli see koorem peamiselt kliendi lähedaste õlul, kes olid sunnitud ise organiseerima või osutama abi oma lähedastele ajal, mil koduteenuse kättesaadavus oli piiratud. Nüüd on meie ülesandeks vabastada lähedased neist muredest, lasta neil mitte olla ajaliselt seotud abivajavate lähedastega ning olla tööturul aktiivsemad. Loomulikult osutatakse klientidele õhtuti ja nädalavahetustel eelkõige selliseid teenuseid nagu abi toidu valmistamisel ja söömisel, abi hügieeniprotseduuride läbiviimisel ning abistamine eluruumis liikumisel.

Nagu projektitaotluse esitamisel öeldud, otsustasime teenuste osutamisel kasutada infotehnoloogiat. Soetasime kõigile uutele töötajatele tahvelarvutid ja leidnud ettevõtte, kes pakub kasutamiseks spetsiaalset teenuse arvestusprogrammi. Tänu sellele võtab pakutavate teenuste aruandlus vähem aega ning teenuste osutamise protsess muutub läbipaistvamaks ja kaitseb meie kliente nende õiguste rikkumise eest. Kliendiga koos olles kannab sotsiaalhooldaja koheselt tahvelarvutisse teenuse osutamise aja, kliendilt toodete ostmiseks saadud raha ja aruande nende kasutamise kohta ning klient annab kohe allkirja. Andmed genereerib vastutav spetsialist, kes suudab vastava kontrolli igal ajal läbi viia.

Juhime tähelepanu, et kui teie vajate või teie lähedased vajavad koduteenuseid, võtke ühendust Narva linna Sotsiaalabiameti tervise- ja sotsiaalosakonna ametnikega aadressil Malmi 5a, Narva või helistage telefonidel 3569423, 3569406.
Ametnikud kohtuvad abivajajaga, hindavad nende teenusevajadust ning teevad vastava otsuse ning suunavad selle meile abivajajaga kliendilepingu sõlmimiseks. Keskuse spetsialist võtab kliendiga ühendust, sõlmib temaga lepingu ja saadab tema juurde sotsiaalhooldaja teenuste vahetuks osutamiseks. Tuleb märkida, et osakonna ametnikud lähenevad igale kliendile individuaalselt, määrates teenused lähtuvalt kliendi vajadustest ja teenuse maksumuse vastavalt tema võimalustele.

Samuti palume neil klientidel, kes suunati meile koduteenustele enne 1. oktoobrit ja vajavad abi õhtusel ajal ja nädalavahetustel, võtta ühendust ka Narva linna Sotsiaalabiametiga, kes hindab teie vajadused ümber ja muudab osutatavate teenuste loetelu või mahtu.

Narva linna Sotsiaalabiamet
sotsiaalabiamet@narva.ee