« Tagasi

Linnavara võõrandamine (A.Puškini tn 51-59, A.Puškini tn 45a-16, Pähklimäe tn 7-33)

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet kuulutab välja suulise avaliku enampakkumise Narva linna omandis olevate asustamata eluruumide (korteriomandite) võõrandamiseks aadressidel: Ida-Virumaa  maakond, Narva linn,  A.Puškini  tn  51 - 59,  A.Puškini 45a -16, Pähklimäe tn  7 - 33.

Üldinfo

Korteri ülevaatus: 23.05.2022 09:50-10:30
Tubade arv: 1
Üldpind: 29,9 m²
Korrus: 5/5
Alghind: 5500 €
Tagatisraha: 550 €
Mõtteline osa: 299/30663
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number: 2820009
Katastritunnus: 51104:003:0018
Katastriüksuse pindala: 4371 m2
Katastriüksuse sihtotstarve elamumaa: elamumaa 100% 
Hoone (elamu) ehitisregistri kood: 118000462
Energiamärgis: klass F
Elamus tegutseb Narva linn, A.Puškini tn 51 korteriühistu (registrikood 80189448)
 
 
Korteri ülevaatus: 23.05.2022 11:00-11:40
Tubade arv: 1
Üldpind: 32,5 m²
Korrus: 4/5
Alghind: 6900 €
Tagatisraha: 690 €
Mõtteline osa: 325/24503
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number: 3095009
Katastritunnus: 51104:003:0038
Katastriüksuse pindala: 1669,0m2
Katastriüksuse sihtotstarve elamumaa: elamumaa 100% 
Hoone (elamu) ehitisregistri kood: 118000683
Energiamärgis puudub: puudub
Elamus tegutseb Narva linn, A.Puškini tn 45a korteriühistu (registrikood 80250416)
 
 
Korteri ülevaatus: 23.05.2022 09:00-09:40
Tubade arv: 1
Üldpind: 21,6 m²
Korrus: 4/5
Alghind: 6200 €
Tagatisraha: 620 €
Mõtteline osa: 216/31133
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusregistri registriosa number: 3184009
Katastritunnus 51102:006:0012
Katastriüksuse pindala 4691m2
Katastriüksuse sihtotstarve elamumaa: elamumaa 100% 
Hoone (elamu) ehitisregistri kood: 118000437
Energiamärgis puudub: puudub
Elamus tegutseb Narva linn, Pähklimäe tn 7 korteriühistu (registrikood 80183693)
 
 
Suuline avalik enampakkumine viiakse läbi kooskõlas Narva Linnavolikogu 29.10.2020 määrusega nr 18 "Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise kord" (edaspidi Kord,   https://www.riigiteataja.ee/akt/410112020026). Võõrandamise korraldajaks on Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (edaspidi ka võõrandamise korraldaja).
 
Asustamata eluruumid võõrandatakse avalikul suulisel enampakkumisel ilma eelneva remondita, sõltumata eluruumi ja selle sisseseade tehnilisest seisukorrast. Eluruumid võõrandatakse seisundis, milles need on müügilepingu sõlmimise päeval ning müüja ei vastuta eluruumi selliste puuduste eest, mida müüja ei teadnud ega pidanudki teadma.
 
Iga eluruumi suhtes viiakse läbi eraldi enampakkumine, millest võivad osa võtta ainult vastava eluruumi enampakkumisele osalejatena registreerunud isikud. 
 
Täpsemat infot saab telefonidel +372 359 9157, +372 359 9142, +372 5099 155 või tööpäeviti aadressil Ida-Viru maakond, Narva linn, Peetri plats 3 – 23, (4. korrus), kabinet 6. 
 
Osalemine
Enampakkumine on avalik  ja sellel võivad osaleda kõik füüsilised või juriidilised isikud, arvestades seaduses kehtestatud piiranguid.
Avalikul enampakkumisel võivad nii füüsiline kui ka juriidiline isik osaleda esindaja kaudu, kellele on antud esindusõigus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Suulisel enampakkumisel osalemiseks esitab osaleja kuulutuses määratud tähtajaks Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile:
 1. enampakkumisest osavõtu avalduse (osavõtuavalduse vorm);
 2. osavõtutasu ja tagatisraha tasumist kinnitavad maksedokumendid;
 3. osaleja isikut tõendava dokumendi koopia.
Juriidilise isiku osalemisel tuleb esitada pädeva organi otsus suulisel avalikul enampakkumisel osalemiseks kehtestatud tingimustel, kui sellise otsuse vajadus on põhikirjas ettenähtud.  
 
Osavõtuavalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et ta on tutvunud ja nõustub korteriomandi võõrandamise tingimustega ja avaliku enampakkumise läbiviimise korraga.
 
Suulisel avalikul enampakkumisel esindajana osalemisel tuleb esitada esindusõigust tõendav volikiri ja volitatud esindaja isikut tõendav dokument. Volikirja ei ole vaja, kui tegemist on seadusliku esindajaga, kelle volitusi võib kontrollida Eesti registrite ja infosüsteemide abil. 
 
Kui teise isiku nimel pakkumise esitanud isikul puudus pakkumise esitamise ajal esindusõigus, siis ei loeta teda enampakkumise osalejaks ning tal ei lubata enampakkumisel osaleda.
 
Kui suulisel avalikul enampakkumisel osaleda sooviv isik ei esita võõrandamise korraldajale ettenähtud tähtajaks kõiki eelnimetatud dokumente, ei lubata tal enampakkumisel osaleda.
 
Esindusõiguse kontrollimise võimaluse tagamiseks tuleb enampakkumisel osaleval juriidilisel isikul jälgida, et tema esindaja või esindajale volikirja andnud isiku esindusõigus kajastuks elektroonilises äriregistris. 
 
Osavõtuavalduse esitamine
 
Kehtestatud vormis osavõtuavaldus(ed)  tuleb esitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile alates 09. maist kuni 30. maini 2022. a (kaasa arvatud) aadressil: Narva linn, Peetri plats 3 - 23 (IV korrus), kabinet 6,  tööpäeviti (E 8.00 – 18.00; T, K, N 8.00 – 17.00; R 8.00 – 16.00; lõunavaheaeg 12.00 – 13.00; tel +372 359 9157, +372 5099 155). 
 
Elektrooniline aadress digitaalselt allkirjastatud osavõtuavalduse ja muude nõutavate dokumentide esitamiseks on linnamajandus@narva.ee.
 
Osavõtutasu ja tagatisraha
 
Enampakkumise osavõtutasu (50 eurot) ja tagatisraha (10% eluruumide võõrandamise alghinnast) iga võõrandatava objekti kohta tasutakse Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti arvelduskontole nr EE171010220258553221 AS SEB Pank. 
 
Makse tegemisel tuleb makse selgitusse märkida:
• eluruumi (korteriomandi) aadress, mille eest summad makstakse;
• kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada pakkuja ees- ja  perekonnanimi, kelle eest makstakse.
 
Osavõtutasu ei tagastata, välja arvatud Korras sätestatud juhtudel.
Enampakkumise tulemuste kinnitamisel võetakse enampakkumise võitja makstud tagatisraha arvesse ostuhinna osalise tasumisena. Teistele enampakkumisel osalejatele tagastab võõrandamise korraldaja makstud tagatisraha 10 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist, välja arvatud enampakkumisel paremuselt teise pakkumise teinud osalejale. Enampakkumisel paremuselt teise pakkumise teinud osalejale tagastatakse tagatisraha 3 tööpäeva jooksul pärast notariaalselt tõestatud müügilepingu sõlmimist eluruumi ostjaga.
 
Kui enampakkumine loetakse nurjunuks ja enampakkumise tulemused jäävad kinnitamata  võõrandamise korraldajast või enampakkumise komisjonist tulenevatel põhjustel, tagastatakse kõigile enampakkumise osalejatele tasutud osavõtutasu ja tagatisraha võõrandamise korraldaja poolt kehtestatud tähtaja jooksul.
 
Avalikul enampakkumisel osalejale, kelle tegevuse tõttu enampakkumine nurjus ja jäeti enampakkumise tulemused kinnitamata, osavõtutasu ega tagatisraha ei tagastata.
Osalejale, kes esitab enampakkumisest osavõtuavalduse õigeaegselt, kuid ei ilmu suulisele avalikule enampakkumisele ilma mõjuva põhjuseta, osavõtutasu ei tagastata, tagastatakse ainult tagatisraha.
 
Suulise enampakkumise läbiviimine
 
Avalik  suuline  enampakkumine  toimub  02. juunil 2022. aastal kell 10.00 aadressil: Ida-Viru maakond, Narva linn, Peetri plats 3 - 22 (3. korrus), kabinet 2.
 
Osalejate registreerimine enampakkumisele toimub samas kohas 02. juunil 2022. a kella 9.30-9.45.
 
Enne avaliku enampakkumise algust registreerib enampakkumise komisjon osaleja,  kes on täitnud  kehtestatud tingimused, ja väljastab talle registreerimisnumbri, mille all ta esineb kuni enampakkumise lõpuni. 
Kõik osalejad ja enampakkumise ruumis kohalviibijad peavad järgima enampakkumise läbiviimise korda, mitte segama ja mitte takistama selle läbiviimist, täitma enampakkumise läbiviija korraldusi.
 
Enampakkumise osaleja, kes rikub enampakkumise läbiviimise korda või ei täida läbiviija korraldust, kaotab õiguse enampakkumistel osaleda.
 
Enampakkumise läbiviijal on õigus:
 • teha osalejatele ja kohalviibijatele märkusi enampakkumise läbiviimise korra esmasel rikkumisel ning korduval rikkumisel kõrvaldada enampakkumiselt ja/või nõuda rikkuja lahkumist enampakkumise läbiviimise ruumist;
 • enampakkumine peatada, kui osalejad või kohalviibijad segavad või takistavad enampakkumise läbiviimist;
 • teha komisjonile ettepanek enampakkumise katkestamiseks ja nurjunuks tunnistamiseks.
Iga eluruumi suhtes viiakse läbi eraldi enampakkumine, millest võivad osa võtta ainult vastava eluruumi enampakkumisele osalejatena registreerunud isikud.
Pakkumised tehakse täiseurodes.
 
Enampakkumine on avalik ja viiakse läbi alljärgneval viisil:
 • komisjoni esimees kuulutab suulise avaliku enampakkumise avatuks selleks ettenähtud ajal ja kohas. Seejärel esitleb ta komisjoni liikmeid, protokollijat ja enampakkumise läbiviijat, tutvustab kohalolijatele lühidalt enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda, kuulutab välja võõrandamise korraldaja poolt minimaalse ja maksimaalse sammu, mille võrra võib suureneda väljakuulutatud alghind (enampakkumise samm);
 • enampakkumine algab enampakkumise läbiviija poolt müüdava eluruumi alghinna väljakuulutamisega, millele järgneb haamrilöök;
 • osaleja, kes soovib teha pakkumist, tõstab registreerimisnumbri ning teatab oma pakkumise;
 • enampakkumine lõpetatakse enampakkumise läbiviija haamrilöögiga pärast kõrgeima pakutud hinna kolmekordset teatamist.
Avaliku enampakkumise tulemused
 
Suulise avaliku enampakkumise tulemused tehakse osalejatele teatavaks suuliselt pärast iga eluruumi enampakkumise lõppu ja kantakse enampakkumise protokollisse.
 
Enampakkumise võitjaks tunnistatakse eluruumi eest kõrgeimat ostuhinda pakkunud osaleja.
 
Enampakkumise võitja allkirjastab enampakkumise lõppenuks kuulutamise järel kohustuskirja selle kohta, et ta kohustub tasuma tema poolt pakutud eluruumi ostuhinna ja sõlmima vastava müügilepingu. Võitja, kes keeldub kohustuskirja allkirjastamist, tunnistatakse eluruumi ostust loobunuks, kaotab müügilepingu sõlmimise õiguse ning tema poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.
 
Juhul, kui enampakkumise võitja keeldub kohustuskirja allkirjastamast, tunnistatakse enampakkumise võitjaks paremuselt teise pakkumise teinud osaleja. Sel juhul allkirjastab ka tema kohustuskirja selle kohta, et ta kohustub tasuma tema poolt pakutud ostuhinna ja sõlmima vastava müügilepingu. Juhul, kui paremuselt teise pakkumise teinud osaleja keeldub kohustuskirja allkirjastamist, tunnistatakse tema eluruumi ostust loobunuks, kaotab müügilepingu sõlmimise õiguse ning tema poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.
 
Enampakkumise läbiviimise kohta koostatakse protokoll. 
 
Kaebuste esitamine
 
Kolme tööpäeva jooksul pärast avaliku enampakkumise tulemuste teatavakstegemist on osalejatel õigus esitada enampakkumise komisjonile kaebus enampakkumise läbiviimise kohta.
 
Komisjon vaatab saadud kaebuse läbi kahe tööpäeva jooksul pärast selle saabumist ja esitab selle koos oma arvamusega võõrandamise korraldajale. Võõrandamise korraldaja teeb kolme tööpäeva jooksul otsuse kaebuse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.
 
 
Enampakkumise tulemuste kinnitamine 
 
Enampakkumise tulemused kinnitab võõrandamise korraldaja.
 
Võõrandamise korraldaja otsustab enampakkumise tulemuste kinnitamise või kinnitamata jätmise, sealhulgas nurjunuks tunnistamise tõttu, 20 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavaks tegemist. 
 
Eluruumi ostjaks kinnitatakse enampakkumise võitja. Ostja saab müügilepingu sõlmimise õiguse ja kohustub võõrandamise korraldaja kehtestatud tähtajaks tasuma eluruumi müügihinna, täitma võõrandamise lisatingimused, kui need on olemas, ja ilmuma notari juurde müügilepingu sõlmimiseks.
 
Kui ostja pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist kehtestatud tähtajaks hoidub või loobub tema poolt pakutud ostuhinna tasumisest, sealhulgas ostuhinna notari deposiitkontole  kandmisest, tunnistab võõrandamise korraldaja enampakkumise võitja ostust loobunuks ja teeb enampakkumisel paremuselt teise pakkumise teinud osalejale kirjaliku ostuettepaneku.
 
Enampakkumisel paremuselt teise pakkumise teinud osalejalt kirjaliku nõusoleku saamisel tühistab enampakkumise korraldaja varem kinnitatud enampakkumise tulemuse ja kinnitab tema uueks võitjaks ja eluruumi ostjaks, samuti kehtestab temale tähtaja eluruumi müügihinna tasumiseks ja müügilepingu sõlmimiseks.
 
Enampakkumisel paremuselt teise pakkumise teinud osaleja poolt ostuettepanekust kirjaliku keeldumise korral või määratud tähtajaks ostuettepaneku eiramise korral tunnistab võõrandamise korraldaja enampakkumise vastava eluruumi osas nurjunuks ja tühistab selle tulemuse. Kirjaliku ostuettepaneku määratud tähtajaks eiramine loetakse eluruumi ostust loobumiseks.
Enampakkumise võitjale või paremuselt teise pakkumise teinud osalejale, kes on loobunud eluruumi ostuhinna tasumisest ja müügilepingu sõlmimisest, tagatisraha ei tagastata.
 
Enampakkumise tulemuste kinnitamise otsus saadetakse isikutele, kelle õigusi see puudutab, s.o enampakkumise võitjale ja paremuselt teise pakkumise teinud isikule. Otsus saadetakse kontaktaadressile, mille osaleja on märkinud osavõtuavalduses dokumentide kättesaamise aadressiks.
Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui enampakkumine loetakse nurjunuks.
 
Võõrandamise korraldajal on õigus tunnistada avalik enampakkumine nurjunuks ja jätta enampakkumise tulemused kinnitamata, kui:
 • ei esitatud ühtegi pakkumist või nõuetele vastavat pakkumist;
 • enampakkumisel osalejana ei registreeritud ühtegi isikut või ükski registreeritud osaleja ei ilmunud suulisele enampakkumisele;  
 • enampakkumisel osalejad ei täitnud enampakkumise läbiviija korraldusi või rikkusid enampakkumise protseduurireegleid, mis mõjutas enampakkumise tulemust;
 • pärast enampakkumist selgub, et enampakkumise võitja esitas valeandmeid;
 • enampakkumisel ilmnes osalejate kokkulepe või kooskõlastatud tegevus, mis on mõjutanud enampakkumise käiku ja  tulemust;   
 • ükski osalejatest ei teinud pakkumist alghinna piires;
 • võitja või paremuselt teise pakkumise teinud osaleja ei nõustu allkirjastama kohustuskirja;
 • enampakkumise läbiviimisel rikuti Korraga sätestatud korda enampakkumise tulemust mõjutanud ulatuses;
 • esinevad muud enampakkumise nurjumise alused.
Müügihinna tasumine ja müügilepingu sõlmimine 
 
Eluruumi müügihind peab olema täielikult tasutud vähemalt 2 tööpäeva enne notariaalse müügilepingu sõlmimist või enne müügilepingu sõlmimist deponeeritud notari kontole tingimusel, et notar kannab hoiustatud müügihinna kahe tööpäeva jooksul arvates müügilepingu sõlmimisest võõrandamise korraldaja kontole.
 
Eluruumide võõrandamisel järelmaksu ei kohaldata, müügihind tasutakse rahas.
 
Eluruumi võõrandamine vormistatakse müügilepingu sõlmimisega, mis peab olema notariaalselt tõestatud.
 
Müügileping peab olema sõlmitud ühe kuu jooksul arvates avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamisest teatavakstegemisest.
 
Kui müügilepingut ei sõlmita kindlaksmääratud aja jooksul, siis eluruumi võõrandamise otsustus tühistatakse.
 
Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõivud kannab ostja.