« Tagasi

Võlanõustamisteenus

Alus:

Sotsiaalhoolekande seadus

Narva Linnavolikogu 21.03.2013 määrus nr 10 „Võlanõustamise teenuse osutamise kord Narva linnas"

 

Võlanõustamisteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Teenusele on õigus isikul või perekonnal, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Narva linn ja kellel on võlgnevuse tekkimise oht või kellel on võlgnevus juba tekkinud ning kes pole võimeline iseseisvalt alustama või lõpuni viima võlgadest vabanemise protsessi.

Teenuse taotlemine

Teenuse saamiseks pöördub taotleja Narva Linna Sotsiaalabiametisse kirjaliku vormikohase taotlusega, millele lisab vajadusel asjasse puudutavate dokumentide koopiad.

Teenuse osutamise käigus võlanõustaja:

  • selgitab välja võlgnevusse sattumise põhjused;
  • hindab võlanõuete õiguspärasust;
  • hindab võlgniku abivajadust, sealhulgas määratleb tema rahaliste kohustuste hulga ja mahu ning ressursse võlgnevuse kõrvaldamiseks;
  • aitab isikul planeerida tema rahalisi vahendeid tekkinud ja tekkivate rahaliste kohustuste täitmiseks ning võlgnevuse kõrvaldamiseks;
  • abistab ja nõustab isikut võlgnevuse kõrvaldamiseks sobivate lahenduste väljaselgitamisel ja suhtlemisel võlausaldajatega;
  • teeb isiku nõusolekul koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega, kelle ees isikul on rahaline kohustus täitmata;
  • abistab maksegraafikute koostamisel ja täitmisel;
  • nõustab ja juhendab isikut, kuidas vältida uute võlgnevuste tekkimist.

Isikule on teenus tasuta.

Võlanõustamise taotluse vorm

 

KUHU PÖÖRDUDA

Tervise- ja sotsiaalosakond (Malmi tn 5a, Narva linn)
Vastuvõtt:
Esmaspäev 9.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee