« Tagasi

Täisealise isiku hooldus

Alus:

Sotsiaalhoolekande seadus

Narva Linnavolikogu 18.12.2014 määrus nr 26 "Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise kord"

 

Kohaliku omavalitsuse üksus seab isiku taotluse alusel hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded.

Hooldust teostab kohaliku omavalitsuse üksuse määratud isik. Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul.

 

Teenuse taotlemine

Hooldust vajav isik (edaspidi taotleja) esitab Narva Linna Sotsiaalabiametile kirjaliku vormikohase taotluse hooldaja kandidaadi kirjaliku nõusolekuga hooldajaks määramise kohta, millele lisatakse:

1. Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia taotleja isiku puude raskusastme määramise kohta;

2. hooldaja kandidaadi ja taotleja isikut tõendavate dokumentide koopiad;

3. perearsti tõend hooldaja kandidaadi tervise seisundi kohta, milles märgitakse tema sobivus hooldaja kohustuste täitmiseks.

 

Teenuse määramine

Narva Linna Sotsiaalabiameti vastutav ametnik teeb taotleja kodukülastuse, mille käigus täidetakse hooldusvajaduse hindamise test. Hindamise testi põhjal selgitatakse välja taotleja hooldusvajadus ja hooldaja kandidaadi võimalused puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve tagamiseks.

Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse kohaselt määratud raske või sügav puue.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse Narva Linna Sotsiaalabiameti ettepanekul Narva Linnavalitsuse korraldusega.

 

Täisealisele isiku hoolduse taotluse vorm (pdf)

Täisealisele isiku hoolduse taotluse vorm (dok)

 

KUHU PÖÖRDUDA

Tervise- ja sotsiaalosakond (Malmi tn 5a, Narva linn)
Vastuvõtt:
Esmaspäev 9.00 - 12.00
Kolmapäev 13.00 - 16.00

e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee