« Tagasi

Haridusliku erivajadusega õpilastele haridusasutustesse invatransporditeenus

Alus:

Narva Linnavalitsuse 30.07.2014 määrus nr 21 "Haridusliku erivajadusega õpilastele haridusasutustesse invatransporditeenuse osutamise kord Narva linnas"

 

Invatransporditeenus osutatakse haridusliku erivajadusega õpilastele, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva linn ning kes õpivad väljaspool Narvat asuvas koolis. Teenust võivad taotleda need õpilased või nende seaduslikud esindajad, kes nõustamiskomisjoni soovitusel asuvad õppima väljaspool Narvat asuvasse kooli ning kes psüühika-, liikumis- või liitpuue tõttu ei saa kasutada ühistransporti.

 

Teenuse taotlemine

Teenuse taotlemiseks esitab õpilane või tema seaduslik esindaja Narva Linna Sotsiaalabiametile vormikohase taotluse teenuse esmakordsel taotlemisel jooksval õppeaastal. Juhul, kui taotluse esitamise ajal puuduvad õpilase kohta andmed Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), siis peab õpilane või tema seaduslik esindaja esitama kooli poolt väljastatud tõendi õpilase kooli arvamise kohta.

Juhul, kui õpilane ei vaja enam teenust, on õpilane või tema seaduslik esindaja kohustatud teatama sellest kirjalikult Sotsiaalabiametile kahe nädala jooksul arvates teenuse vajaduse äralangemisest.

 

Taotluse vorm (pdf)

Taotluse vorm (dok)

 

KUHU PÖÖRDUDA

Lastekaitse osakond (Malmi tn 5a, Narva linn)

Esmaspäev: 9:00 - 12:00

Kolmapäev: 13:00 - 16:00

e-post: sotsiaalabiamet@narva.ee