« Tagasi

Korraldatud jäätmeveo leping 2021

Korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise uus leping

25. juulil 2020.a lõppes seni kehtinud korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise leping segaolmejäätmete ning paber- ja kartongi jäätmemahutite tühjendamiseks ja käitlemiseks. Vastavalt jäätmeseadusele on kohalik omavalitsus, sh Narva linn, kohustatud korraldama uue konkursi, mille tulemusel leidma uue jäätmevedaja. Vastasel korral ootab omavalitsust sunniraha ja kontrollimatu olukord nn jäätmeveo vabaturul.

Alates 26. juulist 2020 jõustub uus korraldatud jäätmeveo teenuse osutamise leping, mille järgi hakkab jäätmeveo teenust osutama konkursi võitja Osaühing Ekovir.
Läbiviidud konkursi võitja väljavalimise kriteeriumiks oli jäätmekonteinerite tühjendamise madalaim hind. Konkursis osales kolm jäätmevedajat. Madalaima hinna jäätmekonteinerite tühjendamise eest pakkus Osaühing Ekovir, kelle pakkumus tunnistatigi edukaks.

Uued hinnad hakkavad kehtima alates 26. juulist 2020 ning on järgmised:

Segaolmejäätmed
Jäätmemahuti maht,
Ühekordne tühjendamise tasu,
eurodes koos käibemaksuga
Jäätmekott kuni 150 liitrit 1,20 €
0,14 1,20 €
0,24 2,40 €
0,36 2,40 €
0,6-0,66 6,96 €
0,77-0,8 9,36 €
1,5 10,80 €
2,5 26,40 €
4,5 29,76 €
Sügavkogumismahuti, 3 m³ 8,40 €
Sügavkogumismahuti, 5 m³ 12,00 €
Paber ja kartong
Jäätmemahuti maht,
Ühekordne tühjendamise tasu,
eurodes koos käibemaksuga
0,24 0 €
0,6 0 €
0,8 0 €
2,5 0 €
4,5 0 €
Sügavkogumismahuti, 3 m³ 0 €
Sügavkogumismahuti, 5 m³ 0 €

Alates 1. jaanuarist 2021. a on korteriühistutel ja eramajade omanikel/valdajatel võimalus tellida korraldatud jäätmeveo raames segapakendijäätmete konteinerite tühjendamist ja pakendikoti teenust järgmise hinnakirja järgi:

Segapakendijäätmed
Jäätmemahuti maht,
Ühekordne tühjendamise tasu,
eurodes koos käibemaksuga
Pakendikott kuni 200 l 0 €
0,6 0 €
0,8 0 €
1,5 0 €
2,5 0 €

Tasu tühisõidu eest on alates 26. juulist 2020 1,20 eurot koos käibemaksuga.

Konkursi raames oli arvestatud ka korteriühistute probleeme ja soovitusi, mis puudutavad mahutite tühjendamise sagedust ja aega:

1. Prügišahti kasutaval jäätmevaldajal on õigus nõuda, et jäätmevedaja tühjendaks segaolmejäätmete jäätmemahuteid tühjendamispäeval kuni kella 12.00. Jäätmevedaja hilinemist loetakse vabandatavaks muu hulgas korraldatud jäätmeveole ülemineku ajal, s.o korraldatud jäätmeveo teenuse osutamine alguskuupäevast arvates kahe kuu jooksul (võib olla seotud uue logistika korraldamisega). Õiguse realiseerimise soovist tuleb teavitada niipea kui võimalik enne uue lepingu sõlmimist tel 3568068 või e-posti aadressil narva@ekovir.eeekovir@ekovir.ee.

2. Jäätmevaldajal on õigus valida temale sobiva suurusega jäätmemahuti/jäätmemahuteid, tühjendamissageduse/tühjendamissagedusi arvestusega, et tühjendamist saab tellida maksimaalselt 4 (neli) korda nädalas. Narva Linnavalitsus juhib tähelepanu, et konteinerit saab üürida mitte ainult Osaühingult Ekovir, vaid ka teistelt isikutelt (sealhulgas jäätmevedajatelt) või alternatiivselt soetada oma konteiner.

3. Vedaja on kohustatud pakkuma jäätmevaldajale tühjendamispäevade hulgast vähemalt 3 (kolm) üksteisest oluliselt erinevat varianti (nt jäätmevaldajale tühjendamissagedusega 3 korda nädalas esitatakse 3 oluliselt erinevat varianti järgmiselt: E,K,R või T,N,L või E,N,L). Pakutud tühjendamispäevade variantides tühjendamispäevadele vahele jäävate päevade arv peab olema ühesugune (võrdne) hälbega maksimaalselt üks päev. Pühapäeviti on Vedajal õigus loobuda hanke esemeks oleva teenuse osutamisest. Jäätmeveograafiku muutmise soovist tuleb teavitada niipea kui võimalik enne uue lepingu sõlmimist tel 3568068 või e-posti aadressil narva@ekovir.eeekovir@ekovir.ee.

4. Ületäitunud jäätmemahutite peal ja juures olevate jäätmete väljavedu toimub järgmiselt:
4.1. Vastavasisulise arve esitamine on lubatav üksnes siis, kui korteriühistu ja vedaja vahel on sõlmitud vastav kokkulepe.
4.2. Juhul, kui vedaja on hilinenud jäätmemahuti tühjendamisega omal süül (ei tühjendanud konteinerit kokkulepitud päeval või prügišahti kasutava jäätmevaldaja puhul ei tühjendanud konteinerit enne kella 12), siis vedaja on kohustatud käitlema jäätmemahuti peal ja juures olevaid jäätmeid omal kulul (s.t tasuta).
4.3. Juhul, kui hilinemine on vabandatav, siis jäätmevedajal on õigus võtta lisatasu jäätmemahuti(te) peal ja juures ladustatud jäätmete eest summas, mida arvutatakse järgmise valemi järgi: jäätmevaldaja poolt kasutatava jäätmemahuti ühekordse tühjendamise teenustasu / jäätmevaldaja poolt kasutatava jäätmemahuti maht x jäätmemahuti juurde ja peale ladustatud jäätmete maht kuupmeetrites. Hilinemist loetakse vabandatavaks muu hulgas juhul, kui hilinemine on tingitud jäätmevedajast mittesõltuvatest asjaoludest, eelkõige tavapärasest raskem liiklusolukord (nt talvisel ajal tavapärasest libedamad teed, tugev lumesadu), muud rasked ilmastikutingimused, kui nende tagajärjel on tekkinud tavapärasest raskem liiklusolukord.
4.4. Juhul, kui jäätmekonteineri tühjendamine on osutunud võimatuks jäätmevaldaja süül, siis on vedajal õigus esitada tühisõiduarve (1,20 EUR koos käibemaksuga) ning järgmine tühjendus toimub vastavalt hinnakirjale, kusjuures jäätmekonteineri peale ja juures ladustatud jäätmete väljavedu on lisateenus, mida osutatakse jäätmevedaja hinnakirja järgi.

5. Hinnad kehtivad nii regulaarsetele kui graafikuvälistele tühjendustele.

Lisainfo:
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Peetri plats 3, Narva
tel. 3599155
linnamajandus@narva.ee