« Tagasi

Lühiülevaade Narva linna 2022. aasta eelarvest

Narva linna 2022. aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate investeeringute kohta koos maksumuste ja finantseerimise allikatega.

Võttes aluseks Narva linna eelarvestrateegias sätestatut 2022. a prioriteediks on: tagada seadusjärgsete avalike teenuste osutamine linna elanikele, muuta kov-i tegevus tõhusamaks ja tagada kvaliteetsete kohaliku tasandi avalike teenuste pakkumine. Selle täitmiseks tuleb sealhulgas parandada elukeskkonna infrastruktuur, luues linnaelanikele mugavaid elutingimusi (sh tehniline ja sotsiaalne infrastruktuur, spordi- ja vabaaja veetmise võimalused) ning tagada kov-i asutuste töötajate motiveerimist. Linna jätkusuutliku arengu tagamisel on investeerimistegevus võtmetähtsusega ning selle jätkumiseks tuleb kavandada vajalikud vahendid. Kuna tuleb rangelt täita finantsdistsipliini tagamise meetmeid, KOV-i võimalused kohustiste võtmises on piiratud. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

2022. a eelarve eelnõu sissetulekute prognoos on kavandatud  konservatiivsuse printsiibist ja ei kata kõike taotletud tegevusi. Kavandatud sissetulekute enamlaekumisel võib osutuda võimalikuks suunata lisavahendid prioriteetsetele tegevustele, koostades selleks lisaeelarvet.

2022. aasta eelarve maht on kavandatud summas 98,8 mln.eurot. 2022.a kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid.

Linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, tulud vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne.

Põhitegevuse tulud

Narva linna 2022. a. eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud mahus 69 mln.eurot, mis moodustab 69,9% linna tulubaasist. Põhiosa tuludest moodustavad füüsilise isiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused.

Maksutuludest füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 30,8 mln.eurot. Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on arvesse võetud jooksva aasta tegelik laekumine, majandusolukorra prognoos 2022. aastaks, kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa 2022. aastal 11,96%.


Tulud kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse mahus 4,8 mln. eurot.


Saadud toetused on 2022. aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 32,9 mln. eurot. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.

Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on kavandatud summas 60,7 mln. eurot. 2022. a väljaminekutest põhitegevuse kulud moodustavad 61,4%.

Antavad toetused on kavandatud summas 5,7 mln. eurot. Antud osas on kavandatud sotsiaaltoetused (nt linnatoetus, sünnitoetus, koolitoetus, laste suvepuhkuse toetus, hooldajatoetused, puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise teenus, toimetulekutoetus) ning ka muud toetused (nt spordiklubide ja rahvuskultuuriseltside toetamine, ühiskondlikele organisatsioonide toetamine, alustavate ettevõtjate toetusfond, mittetulundusühingute projektide toetusfond).

Tööjõukulud kokku on planeeritud summas 39,7 mln. eurot. Narva linna 2022. aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest.

Majandamiskulud kokku moodustavad 14,2  mln. eurot. Selles osas on sh planeeritud vahendid  linna teedeks jooksvaks remondiks ja korrashoiuks, avalike alade hooldustöödeks.

Muud kulud (sh linnavalitsuse reservfond, eelarve reserv ja riigilõivud) on planeeritud summas 1 mln eurot. Narva linna 2022. aasta eelarve eelnõu koostamise ajal on menetluses kuutasu alammäära muutmine. Sellega seoses on väljaminekute koosseisus moodustatud eelarve reserv kokku summas 688,3 tuh. eurot, mis kuulub jaotamisele peale uue kuutasu alammäära kehtestamist Vabariigi Valitsuse poolt.

Narva Linnavolikogu 30.01.2020 määrusega nr 5 oli võetud vastu kodanikualgatuse toetamise kord Narva linna eelarvest. Korra alusel kodanikualgatuse toetuse suurus eelarveaastal on 300 tuh. eurot. 2022. aastaks kodanikualgatuse toetuse vahendid summas 300 tuh. eurot on planeeritud eelarve reservis.

Investeerimistegevus

Selles osas on tulud kavandatud linna eelarves summas  2,7 mln. eurot, millest põhivara müük moodustab 120 tuh.eurot ning saadav sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 2,6 mln. eurot. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse eelarvesse.  

Selles osas väljaminekud moodustavad kokku 27,8 mln.eurot. Sellest põhivara soetus on planeeritud summas 26 mln.eurot, sh on arvestatud 2021. aastast ületulevad tegevused.

2022. a jätkatakse töid projektide realiseerimisega, sh projekt "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas", Narva raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine, Narva linnas kvartalisiseste teede ja parklate ehitamine, linna üldplaneeringu koostamist. Samuti on kavandatud haridusasutuste ning kultuuri ja vaba aja asutuste renoveerimine.

Finantskulud e. intresside tasumine võetud kohustistelt on planeeritud summas 1 mln. eurot.

Finantsseis

Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2021 kavandatakse eelarve eelnõus summas 10,8 mln. eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks.

2022. a eelarve eelnõu koostamise ajal arvestuslik linna võlakoormus seisuga 31.12.2021.a moodustab 36% ning 2022.a lõpu seisuga oleks prognoositav ca 50%. Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude saamine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine.

2022. aasta eelarve eelnõus kohustiste võtmine (e. laenud) on kavandatud summas 19 mln.eurot. Laenude maht on kavandatud arvestades KOFSi sätteid. Nimetatud vahendid suunatakse linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.
Kohustiste tasumine on kavandatud summas 10,3 mln. eurot.

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
rahandus@narva.ee