« Tagasi

Lühiülevaade Narva linna 2019.aasta eelarvest

Narva linna 2019.aasta eelarve eelnõus on kajastatud andmed arengudokumentides seatud eesmärkidest ja nende realiseerimisest ning on esitatud ülevaade eelarveaastateks kavandatavate investeeringute kohta koos maksumuste ja finantseerimise allikatega.

Narva linna 2019.a eelarve on koostatud tekkepõhise metoodika alusel. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest (KOFS) tulenevalt alates 2019.aastast Narva linna eelarve koostamisel minnakse üle kassapõhiselt planeerimispõhimõttelt tekkepõhisele.

Võttes aluseks Narva Linnavolikogu strateegilise komisjoni otsust 2019.a eelarve prioriteetide kohta ja Narva linna eelarvestrateegias sätestatut on 2019.a prioriteediks sealhulgas elukeskkonna infrastruktuuri parendamine ning kohaliku omavalitsuse asutuste töötajate motiveerimise tagamine. Prioriteedina investeerimistegevuses on eelkõige prioriteetsetele projektidele välisfinantseerimise kaasamine ja selleks omafinantseerimise vahendite kavandamine linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks.

2019.aasta eelarve maht on kavandatud summas 89,2 mln.eurot. 2019.a kuuluvad täpsustamisele nii riigieelarvest saadavad vahendid kui ka saadavad sihtotstarbelised vahendid. 2019.a eelarves laenude maht on kavandatud arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse sätteid.

Linna eelarve sissetulekuteks on riiklikud ja kohalikud maksud, tulud kaupade ja teenuste müügist, laekumised vara müügist, toetused riigilt ja riigiasutustelt jne.


Põhitegevuse tulud

Narva linna 2019.a. eelarve eelnõus põhitegevuse tulud on kavandatud mahus 65 mln.eurot, mis moodustab 73% linna tulubaasist. Põhiosa tuludest moodustavad füüsilise isiku tulumaks ja riigieelarvelised toetused.

Maksutuludest füüsilise isiku tulumaks on kavandatud summas 28,3 mln.eurot. Füüsilise isiku tulumaksu planeerimisel on arvesse võetud jooksva aasta tegelik laekumine, majandusolukorra prognoos 2019.aastaks, kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu osa 2019. aastal 11,93%. Võrdluseks 2018.a antud määr moodustas 11,86%.

Tulud kaupade ja teenuste müügist on kavandatud linna eelarvesse mahus 4,6 mln.eurot.

Saadud toetused on 2019.aasta eelarve eelnõus kavandatud summas 32 mln.eurot. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse linna eelarvesse.


Põhitegevuse kulud

Põhitegevuse kulud on kavandatud summas 57,7 mln.eurot. 2019.a väljaminekutest põhitegevuse kulud moodustavad 65%.
Antavad toetused on kavandatud summas 5,4 mln.eurot. Antud osas on kavandatud sotsiaaltoetused (nt linnatoetus, sünnitoetus, hooldajatoetus, toimetulekutoetus, esimesse klassi mineva lapse toetus) ning ka muud toetused (nt spordiklubide ja rahvuskultuuriseltside toetamine, toetused KÜ projekti "Kodulinn kaunimaks" raames).

Tööjõukulud kokku on planeeritud summas 37,7 mln.eurot. Narva linna 2019.aasta eelarve eelnõu koostamisel juhinduti kehtivatest õigusaktidest, k.a maksumääradest, ja 2019.a kehtestatavast kuutasu alammäärast (540 eurot). 2019.aastal antakse kohalikule omavalitsusele toetust lasteaiaõpetajate palga tõstmise motiveerimiseks juhul, kui kohaliku omavalitsuse lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on 2019. aasta 1. jaanuarist vähemalt 90% ning magistrikraadiga (või sellega võrdsustatud tasemega) lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast. Vastavad muudatused on esitatud linnas kehtestatud pedagoogide töötasustamise korda. Antud korraga muudetakse ka teiste õpetajate ja tugispetsialistide kuutöötasu alammäära. Vajalikud vahendid on kavandatud 2019.a eelarves.

Majandamiskulud kokku moodustavad 14,5 mln.eurot. Selles osas on sh planeeritud vahendid linna teedeks (nende ehitus, remont ja korrashoid) kokku 600 tuh.eurot, avalike alade hooldustöödeks (e.avalike alade puhastus) kokku 2,5 mln.eurot.

Muud kulud (sh linnavalitsuse reservfond ja riigilõivud) on planeeritud summas 26 tuh.eurot.


Investeerimistegevus

Selles osas on laekumised kavandatud linna eelarvesse summas 2,4 mln.eurot.
Põhivara müük moodustab 100 tuh.eurot, sellest eluruumide müügitulu on planeeritud summas 74 tuh.eurot.

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks on planeeritud summas 2,3 mln.eurot, sh sildfinantseerimise tagastamise arvelt. Eelarveaasta jooksul täiendavate toetuste saamisel vastavad muudatused viiakse eelarvesse.

Selles osas väljaminekud moodustavad kokku 18,6 mln.eurot. Sellest põhivara soetus on planeeritud summas 16 mln.eurot, sh on arvestatud 2018.aastast ületulevad tegevused.

2019.a jätkatakse töid projektide realiseerimisega, sh projekt „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine", projekt "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas". Samuti on kavandatud mängu- ja spordiväljakute projekteerimine ja rekonstrueerimine, haridusasutuste ning kultuuri ja vaba aja asutuste renoveerimine, parkide rajamine ja rekonstrueerimine jt tegevused.

Finantskulud e. intresside tasumine võetud kohustustelt on planeeritud summas 0,5 mln.eurot.


Finantsseis

Likviidsete varade muutus. Ületulev rahaliste vahendite kassajääk seisuga 31.12.2018 kavandatakse eelarve eelnõus summas 1,9 mln eurot ja see suunatakse linna eelarve kulude katteks. Nõuete ja kohustiste saldode muutus on ettenähtud summas 1,5 mln.eurot.

2019.a eelarve eelnõu koostamise ajal arvestuslik linna võlakoormus seisuga 31.12.2018.a moodustab 41,8%. Linna koormuse arvestamisele avaldab mõju nii põhitegevuse tulude laekumine kui ka eelarves kavandatud laenu väljavõtt, sildfinantseerimise tagastamine.

2019.aasta eelarve eelnõus kohustiste võtmine (e. laenud) on kavandatud summas 18 mln.eurot. Laenude maht on kavandatud arvestades KOFSi sätteid. Nimetatud vahendid suunatakse linna infrastruktuuri rajamiseks ning uuendamiseks. Kohustiste tasumine on kavandatud summas 12,9 mln.eurot (sh laekuva sildfinantseerimise tagastamise arvelt).


Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
rahandus@narva.ee

30.11.2018