« Tagasi

Projekteerimistingimuste eelnõu avaliku väljapaneku teade (Rakvere tn 22c, 22e)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Rakvere tn 22c krundile tehisjääväljaku, varjualuse, piirdeaia ning Rakvere tn 22e krundile tenniseväljakute, piirdeaia püstitamiseks - täpsustatud Narva Linnavolikogu 19.06.2003. a otsusega nr 76/18 kehtestatud Rakvere ja Puškini tn nurga detailplaneeringu alusel.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest, on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama EhS § 27 lõike 1 punkti 1, 2 ja 3 alusel. Ehitiste ehitamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslik muutmine, kuna ei muudeta detailplaneeringuga määratud ehitusõigust (sh krundi kasutamise sihtostarvet, hoonete suurimat lubatud arvu ja ehitisealust pinda).
Projekteerimistingimustega tuleb täpsustada EhS § 27 lõike 4 punkte:
5) ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta;
7) haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse, situatsiooniskeemi, tenniseväljakute ja tehisjääväljaku asendiskeemide ning varjualuse 3D-eskiisiga saab tutvuda siin, haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 22.06.2021. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 22. juuniks 2021. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
narvaplan@narva.ee