« Tagasi

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti teated (Rahu tn 3d ja Rakvere tn 71a)

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Rahu tn 3d krundile kontori- ja laohoone püstitamiseks Narva Linnavolikogu 27.05.2004. a otsusega nr 81/35 kehtestatud Rahu tänava ja Rahu tn 3 vahelise maa-ala detailplaneeringu alusel.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest, on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama EhS § 27 lõike 1 punkti 1 alusel. Ärihoone püstitamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslikku muutmist, kuna ei muudeta detailplaneeringuga määratud ehitusõigust (sh krundi kasutamise sihtostarvet, hoonete suurimat lubatud arvu, hoonete maksimaalset ehitisealust pinda ja korruselisust). Projekteerimistingimustega tuleb täpsustada EhS § 27 lõike 4 punkte: 1) ehitise kasutamise otstarvet; 4) arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi; 7) haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu, asendiskeemi ning muude dokumentidega saab tutvuda siin.

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.11.2021. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 10. novembriks 2021. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet avalikustab detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Rakvere tn 71a krundile pargi rajamiseks Narva Linnavolikogu 21.06.2012. a otsusega nr 83 kehtestatud Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu ning Narva Linnavalitsuse 29.11.2017. a korraldusega nr 1179-k kehtestatud Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneeringu alusel.

Lähtudes projekteerimistingimuste taotlusest, on ilmnenud uusi asjaolusid, mille tõttu peab detailplaneeringujärgset lahendust täpsustama EhS § 27 lõike 1 punkti 1, 2 ja 3 alusel. Pargi rajamisega ei kaasne detailplaneeringu olemuslikku muutmist: ei muudeta detailplaneeringuga määratud ehitusõigust. Projekteerimistingimustega tuleb täpsustada EhS § 27 lõike 4 punkte: 4) arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi; 7) haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu, asendiskeemi, 3D-eskiisi ning muude dokumentidega saab tutvuda siin:

Haldusmenetluse seaduse § 46 lõike 1 ja ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel viiakse haldusmenetlus õigusakti andmiseks läbi avatud menetlusena. Oma arvamuse ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu kohta võite esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile postiaadressile Peetri plats 5, 20308 Narva linn või e-posti aadressile narvaplan@narva.ee.

Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 10.11.2021. a.

Haldusmenetluse seaduse § 50 alusel Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Õigusakti andmise võib otsustada ilma avalikul istungil arutamiseta, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised loobusid asja arutamisest avalikul istungil. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui menetlusosaline ei ole 10. novembriks 2021. a esitanud selle suhtes vastuväiteid.