« Back

Konkurss Narva linna Sotsiaalabiameti direktori ametikoha täitmiseks

Narva Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi Narva linna Sotsiaalabiameti direktori ametikoha täitmiseks:

Narva linna Sotsiaalabiameti direktori ametikoha eesmärgiks on ameti juhtimine ja panustamine sotsiaalhoolekande, tervisedenduse ja tervishoiu arengusse Narva linnas.

Ootused kandidaadile:
• juhtimiskogemus ametikoha töövaldkonnas (vähemalt 3 aastat);
• hea arvuti kasutamise oskus;
• koostööoskus ja kaasamisvalmidus;
• võõrkeelte oskus, sh inglise keele ja vene keele oskus;
• kõrge pingetaluvus;
• kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõime, pingetaluvus, sealhulgas vastutus oma kohustuste õigeaegse ja täpse täitmise ning kvaliteedi ja tulemuslikkuse eest.

Teenistusülesannete kirjeldus:
• Juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pandud ülesannete täitmise eest ja annab volitused ameti esindamiseks.
• Esindab ametit kõikides toimingutes, tegevustes ja tehingutes, mis on vajalikud ameti ülesannete täitmiseks (ka riigiasutustes, kohaliku omavalitsuse asutustes ning juriidiliste ja füüsiliste isikute suhtes oma pädevuse piires).
• Juhib linnavalitsuse sotsiaalvaldkonna tööd ameti valdkondade pädevuses.
• Vastavalt ameti koosseisule nimetab ametisse ja vabastab ametist Narva linna Sotsiaalabiameti ametnikke ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid ameti teenistujatega.
• Koordineerib Sotsiaaltöökeskuse tegevust ja korraldab Sotsiaaltöökeskuse tegevuse kontrollimist;
• Täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud linna õigusaktidega, linnapea poolt või vastavalt linnavalitsuse liikmete tööjaotusele linnavalitsuse liikmete poolt.

Nõuded kandidaadile:
• magistrikraad või sellega võrdsustatud haridustase sotsiaalvaldkonnas;
• vähemalt kolmeaastane juhtimiskogemus ametikoha töövaldkonnas;
• teadmised kohaliku omavalitsuse korraldusest, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivatest õigusaktidest ja parimast praktikast ning oskus neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
• eesti keele valdamine C1-tasemel ja vene keele ning inglise keele oskus suhtlustasemel;
• arvutioskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste tööks vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus.

Narva linna Sotsiaalabiameti direktori ametijuhendiga on võimalik tutvuda Narva linnavalitsuse dokumendiregistris ja ameti põhimäärusega – Riigi Teataja veebilehel.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
• sooviavaldus;
• CV;
• allkirjastatud kinnitus, et kandidaat vastab ametikohale asumiseks seaduses sätestatud nõuetele;
• töökohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad (tunnistus või diplom vajaliku hariduse kohta);
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• muud enda poolt oluliseks ja informatiivseks peetavad dokumendid.

Dokumendid esitada hiljemalt 15. septembriks 2022. aastal digitaalallkirjastatult e-posti aadressile konkurss@narva.ee märgusõnaga "SAA direktor".