« Tagasi

Lühiülevaade Narva linna 2021. aasta eelarve muutmisest

Narva linna 2021.a eelarve oli kinnitatud Narva Linnavolikogu 25.02.2021 määrusega nr 4. Viimasel Narva Linnavolikogu istungil oli võetud vastu määrus jooksva aasta eelarve muutmisest, millega eelarvet suurendati 1 107 382 euro võrra. Täpsustatud eelarve maht on 98 049 846 eurot.

Sissetulekutes peamised muudatused on seotud toetuste ja võetavate kohustiste täpsustamisega.

Kokku toetusi on suurendatud 1 279 797 euro võrra. Alljärgnevalt on esitatud olulisemad tegevused selles osas. Narva linn on saanud Haridus- ja Teadusministeeriumilt toetust summas 400 000 eurot Narva linna pidamisel olevate eestikeelsete või keelekümblusmetoodikat kasutavate koolieelsete lasteasutuste ja koolide õppetingimuste parandamiseks. Saadud toetust sh suunatakse Kraavi 1 lasteaia ja lähiala projekteerimiseks ning Narva Lasteaia Päikene mänguväljakute renoveerimiseks.

Haridus- ja Teadusministeerium on toetamas ka teisi tegevusi. Nt jooksva aasta eelarve muutmises on kajastatud toetused:
- pilootprojektiks "Professionaalne eestikeelne õpetaja vene õppekeelega rühmas" kulude katteks summas 437 137 eurot,
- põhikooli eesti keele ja eesti keeles õpetavate õpetajate lisatöö rahastamiseks või keelekümblusklassi õpilaste ja uussisserändajatest õpilaste eesti keeles õppimise valmiduse suurendamiseks summas 114 885 eurot.
Kultuuriministeeriumilt on saadud toetus Narva Linna Sümfooniaorkestri tegevuse korraldamiseks ja muusikainstrumentide soetamiseks summas 30 000 eurot.

SA-lt Ida-Viru Ettevõtluskeskus saadakse toetust Narva Turismikeskuse tegevuse korraldamiseks summas 24 000 eurot.

Saadavaid toetusi suunatakse projektipõhisteks kuludeks (sh tööjõukuludeks ja majandamiskuludeks).

Sissetulekutes on kajastatud tulud põhivara müügist (Puškini 59 kinnistu) summas 110 000 eurot.

Väljaminekutes on planeeritud vahendid Narva linna teedel löökaukude ja kattepragude remondiks summas 35 000 eurot, Rakvere 22c tehisjääga liuvälja ümbritseva asfaltkatte remondiks 20 000 eurot.

Kehtinud piirangute tõttu osutus võimalikuks ametiasutuste koolitus- ja lähetuskuludeks planeeritud vahendite vähendamine.

Narva linna avaliku bussiliiniveo teenindamiseks (sh lisareisid bussiliinidel nr 36, 37, 38, 39, 41 ajavahemikul 01.05-31.05.2021 ja tasuta sõiduks liinidel 34, 36, 37,38, 39, 41 ajavahemikul 30.04.2021-31.05.2021) on planeeritud antud eelarve muutmises 38 997 eurot.

Käesolevas eelarve muutmises täpsustati investeerimistegevusi. Sellega seonduvalt vähendati võetavaid kohustisi 442 743 euro võrra.

Antud eelarve muutmises on planeeritud sh toetus SAle Narva Linna Arendus projekti „Äkkeküla laskesuusatamise lasketiir II etapp" omafinantseerimiseks summas 35 000 eurot, toetus SA Narva Linna Arendus Äkkeküla spordikeskuse infrastruktuuri arendamiseks – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekteerimine summas 30 000 eurot.

Uutest investeerimistegevustest on kavandatud nt:
- Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoone fassaadide välivalgustuse projekteerimine ja ehitamine summas 35 000 eurot,
- Narva Keeltelütseumi juurde viiva tee välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine summas 19 000 eurot,
- Mõisa pargi heakorrastamise projekti koostamine summas 15 000 eurot,
- Viru tn 3 ja  Rüütli tn 8 hoonete lammutustööd summas 172 640 eurot,
- Kreenholmi tänav L1-L2 (Tallinna mnt-P.Kerese tn vaheline teelõik), Kreenholmi tänav L4-L7 (P.Kerese tn-Joala tn ringristmiku vaheline teelõik),   Äkkeküla tee L1, Äkkeküla tee, Äkkeküla tee 8, Äkkeküla tee 12, Rahvavälja tänav L1-Fama tänav L3-Fama tänav L2-Fama tänav L1 teede projekteerimine summas 152 000 eurot,
- Tallinna maantee ja Energia tänava ning Tallinna maantee ja Kreehnolmi prospekti ristmikel asuvate valgusfooride toitekaablite paigaldus- ning projekteerimistööd summas 20 000 eurot,
- Kergliiklustee projekteerimine lõigul Kerese tn kuni Kadastiku tn v.a Rahu viadukt summas 10 000 eurot.

Kohustiste tasumiseks on suunatud 134 360 eurot.

Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
rahandus@narva.ee